Protectia datelor cu caracter personal

Protecţia datelor cu caracter personal

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

SNSPA în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),  prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect.

 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date a fost adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, prevederile lui fiind aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.
SNSPA este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.

 

Definiții importante
Prin ,,prelucrare’’ se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Prin ,,date cu caracter personal’’ se înțeleg  informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ,,persoana vizată’’); orice persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
O ”persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt colectate, reținute sau procesate.

 

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
Scopul acestei colectări și prelucrări de date este asigurarea accesului la educație și la implementarea proiectelor cu finanțare europeană.
SNSPA  păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, iar ulterior pentru timpul necesar în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la arhivare.
SNSPA prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:

 1. Studenți, părinți și reprezentanți ai acestora, candidați la examenele de admitere, viitori studenți, studenți care fac practica de specialitate în SNSPA, foști studenți;
 2. cadre didactice, cadre didactice auxiliare si personal nedidactic, candidați la concursurile de ocupare a posturilor, foști angajați;
 3. participanții la manifestările științifice organizate de SNSPA, orice persoană fizică sau juridică (avand reprezentanți persoane fizice) ce are raporturi contractuale cu SNSPA;
 4. orice persoană care patrunde în spațiul universitar dotat cu sistem de supraveghere video.

Persoanele fizice furnizează o serie de date (informații despre identitatea persoanei, precum si a parinților sau a reprezentanților, acceptul monitorizării video pentru sporirea securității in sistemul educațional, etc.). Așadar , furnizarea datelor personale reprezintă o obligație legală și contractuală, acestea fiind necesare în scopul inițierii/continuării raporturilor juridice cu SNSPA. O serie de informații nu au caracter obligatoriu (de ex, adresa de mail, număr de telefon) dar sunt necesare la imbunătățirea procesului de comunicare.

 

Date cu caracter personal
Dintre datele cu caracter personal  supuse prelucrării putem enumera: nume, prenume, CNP, seria si nr,CI/Pașaport, data si locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situație militară, asigurări de sănătate si sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum vitae, situația medicala, informații cu privire la studiile efectuate, inclusiv note obținute pe parcursul studiilor.

 

Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate pe perioada derulării contractelor, perioada derulării proiectelor, perioada școlarizării sau pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate, ținând cont de termenele de prescripție aplicabile și de respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația în vigoare. După momentul în care durata prelucrării expiră si SNSPA nu mai are motive legale sau un interes legitim cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu prevederile legale.

 

Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene decât dacă acest lucru este strict necesar din punct de vedere al scopului colectării si doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare, aplicand masuri de protectie adecvate si notificandu-va atunci cand este cazul.

 

Accesul la date cu caracter personal și destinația acestor date
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul SNSPA dedicat activităților care necesită acestor date. Datele cu character personal pot fi comunicate persoanelor din afara universității atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare asigurării accesului la educație și implementării proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care nu se dorește furnizarea informațiilor solicitate, SNSPA își rezervă dreptul de a refuza orice fel de colaborare, inclusiv de a nu acorda accesul în incinta spațiilor universității.

 

Securizarea datelor
SNSPA asigură protecție și securitate adecvat privind protecția datelor personale, în vederea evitării distrugerii accidentale sau cu intenție, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

 

Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016, persoana vizată are urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de informare art.13
 2. Dreptul de acces al persoanei vizate art.15
 3. Dreptul de rectificare art.16
 4. Dreptul la ștergerea datelor art.17
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării art.18
 6. Dreptul la portabilitatea datelor art.20
 7. Dreptul la opoziție art.21
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată art.22
 9. Dreptul de a depune plângere in fața unei autorități de supraveghere (AutoritateaNațională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro)

La cererea persoanelor vizate, SNSPA confirmă dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal.

 

Exercitarea drepturilor
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor (DPO) din cadrul SNSPA, Str. Povernei, Nr.6, Sector 1, București, pe e-mail dpo@snspa.ro sau la tel. +40 372 177 198.

 

Actualizare
Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință și prin publicare pe site-ul SNSPA.

Facebook Pagelike Widget