3 posturi contractual vacante, de servant pompier, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului pentru Intervenție în Situații de Urgență

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de executie, vacante,  de servant pompier în cadrul Serviciului pentru Intervenție în Situații de Urgență.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentrucare candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • vechime în muncă de minim 1 an;
 • studii medii absolvite;
 • certificat de absolvire curs „Servant Pompier” cod COR 541104;
 • promovare probă de evaluare a performanței fizice.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs; 
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum vitae, model comun European.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă

 • data şi ora desfăşurării: 02.10.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, București.

 

Probă de evaluare a performanței fizice

 • data şi ora desfăşurării: 06.10.2023, ora 08:30;
 • locul desfăşurării: Stadionul Iolanda Balaş Soter din Bulevardul Mărăști 26, București.

 

Interviu

 • data şi ora desfăşurării: 12.10.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, București.

 

 

În conformitate cu art.9, alin. 3, litera a) „pentru aptitudinile fizice, la încadrare de către angajator, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 3” respectiv:

Nr. Crt. Probe Dotare necesară Barem
1 Pista cu obstacole pe 100 m, conform regulamentului concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
 1. costum de protecție tip pompier;
 2. o țeavă de refulare a apei;
 3. 2 furtunuri de refulare tip C;
 4. un distribuitor B-CBC;
 5. un gard de 2 metri;
 6. o bârnă de echilibru.
maximum

35 secunde

2 Alergare de rezistență pe 1.000 m Echipament sportiv maximum 7 minute
3 Alergare de viteză pe 50 m Echipament sportiv maximum10 secunde
4 Abdomene Echipament sportiv minimum 20 repetări

 

 

Bibliografie:

 • Regulamentul intern pentru personalul didactic auxiliar și tehnoco-administrativ din cadrul SNSPA
 • Regulamentul de organizare și funcționare al SNSPA
 • Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente cu modificările și completările ulterioare;
 • OMAI nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea fumatului – pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată, completată și actualizată 2023;
 • Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 (**republicată**)privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri*)

 

 

Tematică

 1. Apararea impotriva incendiilor – dispoziții generale, obligatii privind apararea impotriva incendiilor, obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului, obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, serviciile de urgenta voluntare si private, raspunderea juridica.
 2. Norme generale de apărare împotriva incendiilor – dispoziții generale, organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea și executarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu, controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor.
 3. Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente – scop și domeniul de aplicare, reguli și măsuri specifice de prevenire a incendiilor, echiparea și dotarea cu mijloace de protecție împotriva incendiilor.
 4. Criterii de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență – dispoziții comune, criterii specifice pentru serviciile voluntare,  criterii specifice pentru serviciile private, anexe 1-8.
 5. Legea fumatului – dispoziții generale, proceduri, sancțiuni, dispozții finale.
 6. Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri – dispoziții generale, sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional, măsuri împotriva consumului ilicit de droguri.

 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

 

Calendarul concursului 

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 07.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 11.09.2023-22.09.2023

Luni-joi in intervalul: 8:30-15:30

Vinerea in intervalul: 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023
7 Susţinerea probei scrise 02.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023
11 Susţinerea probei de evaluare a performaței fizice 06.10.2023
12 Afişarea rezultatului privind rezultatele probei de evaluare a performaței fizice 09.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei de evaluare a performaței fizice 10.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023
15 Susţinerea interviului 12.10.2023
16 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023
18 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023
19 Afişarea rezultatului final al concursului 18.10.2023

 

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  posturilor contractual vacante de servant pompier, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 51/13.09.2023 admis
2 RU 52/13.09.2023 admis
3 RU 53/13.09.2023 admis
4 RU 54/13.09.2023 admis
5 RU 55/14.09.2023 admis
6 RU 57/15.09.2023 admis
7 RU 58/19.09.2023 admis
8 RU 60/21.09.2023 admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 51/13.09.2023 75 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
2 RU 52/13.09.2023 65 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
3 RU 53/13.09.2023 55 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
4 RU 54/13.09.2023 65 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
5 RU 55/14.09.2023 70 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
6 RU 57/15.09.2023 85 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
7 RU 58/19.09.2023 80 pct Admis pentru proba de evaluare a performanțelor fizice
8 RU 60/21.09.2023 Nu s-a prezentat

 

ATENȚIE ! Proba de evaluare a performanțelor fizice se va desfășura în data de  06.10.2022, ora 08:30, la Stadionul Iolanda Balaş Soter din Bulevardul Mărăști 26, București.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul probei de evaluare a performaței fizice

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 51/13.09.2023 73,3 pct Admis pentru interviu
2 RU 52/13.09.2023 74,7 pct Admis pentru interviu
3 RU 53/13.09.2023 96,7 pct Admis pentru interviu
4 RU 54/13.09.2023 88,7 pct Admis pentru interviu
5 RU 55/14.09.2023 83 pct Admis pentru interviu
6 RU 57/15.09.2023 92 pct Admis pentru interviu
7 RU 58/19.09.2023 100 pct Admis pentru interviu

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj interviu Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 51/13.09.2023 90 pct Admis
2 RU 52/13.09.2023 70 pct Admis
3 RU 53/13.09.2023 75 pct Admis
4 RU 54/13.09.2023 80 pct Admis
5 RU 55/14.09.2023 80 pct Admis
6 RU 57/15.09.2023 100 pct Admis
7 RU 58/19.09.2023 95 pct Admis

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

 

Rezultatul concursului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Punctaj proba evaluare perform. fizice Punctaj interviu Rezultat final Rezultat

concurs

Observații
1 RU 51/13.09.2023 75 pct 73,3 pct 90 pct 79.43 pct Admis  
2 RU 52/13.09.2023 65 pct 74,7 pct 70 pct 69.9 pct Respins  
3 RU 53/13.09.2023 55 pct 96,7 pct 75 pct 75.56 pct Respins  
4 RU 54/13.09.2023 65 pct 88,7 pct 80 pct 77.9 pct Respins  
5 RU 55/14.09.2023 70 pct 83 pct 80 pct 77.66 pct Respins  
6 RU 57/15.09.2023 85 pct 92 pct 100 pct 92.33 pct Admis  
7 RU 58/19.09.2023 80 pct 100 pct 95 pct 91.66 pct Admis  
8 RU 60/21.09.2023 Nu s-a prezentat  
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget