Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator financiar cu studii superioare III în cadrul Direcţiei Economice

Direcţia Economică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de administrator financiar cu studii superioare  III.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt conform:

Art.41 (7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale, cu excepția promovării în gradul sau treapta profesională imediat superioară funcției de debutant, se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.     

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei  în data de 10.03.2020, ora 11.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

Bibliografie:

– Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
– Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;

– OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

– Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
– Carta SNSPA.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget