Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de consilier juridic cu studii superioare gradul III în cadrul direcţiei juridice

Direcţia Juridică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de consilier juridic cu studii superioare  gradul III.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt conform:

Art.41 (7) Promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale, cu excepția promovării în gradul sau treapta profesională imediat superioară funcției de debutant, se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.     

Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei  în data de 27.07.2020, ora 11.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

Bibliografie:

  • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
  • Codul de procedură civilă;
  • Carta SNSPA.
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget