Post contractual temporar vacant, expert (S), pe perioadă determinată de 4 luni, în cadrul Centrului de Studii Israeliene „Theodor Herzl”

Post contractual temporar vacant scos la concurs, expert(S), pe perioadă determinată de 4 luni, în cadrul Centrului de Studii Israeliene „Theodor Herzl”.

 

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
– Studii avansate in domeniu umanistic, social-politic.
– Titlul de doctor va fi considerat un avantaj.
– Cunoașterea perfectă a limbii engleze și în special al redactării în această limbă; experiență în scrierea de proiecte și recrutare de fonduri.
– Cunoașterea altor limbi străine va fi considerat un avantaj

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:

• Proba scrisă în limba engleză
• Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs:01.04.2019-05.04.2019
Verificarea dosarelor de concurs:10.04.2019-11.04.2019
Proba scrisă în limba engleză: 15.04.2019
Interviu:17.04.2019

Bibliografie:
A.Lucrări generale
Shindler, Colin , A History of Modern Israel, Cambridge, 2013
Shlomo Avineri, Herzl. TheodorHerzl si infiintarea statului evreu, Hasefer, 2017
B.Studii
Babes Adina, ” Integration Patterns of Romanian Immigrants in the IsraeliSociety: Socio political Aspects” in The Romanian Journal of Society and Politics, 2013, June, (in continuare RJSP, p 91-120
Bolborici, Ana Maria,Diplomatia Uniunii Europene si criza din Orientul Mijlociu la inceputul secolului al XXI-lea, Institutul European, 2016
Castaldini, Albert, Vocatia politica a israelului, Hasefer, 2008 (in special, cap. 4 (pp. 121-191)
Rotman, Liviu,” A New Academic Structure ….” in RJSP I, 2013, June, pp. 5-7
Teclean Cezar, Dimensiunile actuale ale conflictului arabo-israelian, Iasi, 2014
Vago, Raphael, “Israel-Diaspora Relation: Mutual Images, Expectations, Frustations” in RJSP, 2013, June, pp.79-90
OBS: RJSP: The Romanian Journal of Society and Politics.

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget