Post contractual vacant, administrator financiar I(S), pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Direcției Control Intern

Post contractual vacant, administrator financiar I(S),  pe perioadă determinată de 6 luni, în cadrul Direcției Control Intern

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență în ştiințe economice;
 2. Vechime: minimum 10 ani în specialitatea studiilor, minimum 5 ani în instituții bugetare;
 3. Competențe digitale: Cunoştinte operare PC (pachetul Microsoft Office) nivel foarte bine, procesare informații, comunicare, creare conținut. Constituie avantaj cunoșterea programului Emsys;
 4. Competențe de comunicare: comunicare și ascultare, capacitate de a lucra eficient;
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: integritate, independenţă, confidenţialitate, iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, obiectivitate, professionalism, lucrul în echipă, gândire analitică, focalizare pe rezultate, flexibilitate și deschidere către nou.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului

Înscriere la concurs:22.05.2019-04.06.2019
Verificarea dosarelor de concurs:06.06.2019-07.06.2019
Proba scrisă: 12.06.2019
Interviu: 14.06.2019
 
Bibliografie:

Legea nr 1/2011 a Educației Naționale;
OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, modificata si completata;
OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial
Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, Titlul XI, cap.I, II, III.
OMFP   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
OMFP   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
OMFP nr. 1878/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.
 

Tematică:
Structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ.
Obiectivele generale ale controlului intern managerial;
Codul controlului intern managerial al entităților publice;
Principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
Principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar;
Organizarea și conducerea contabilității;
Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii;
Drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat;
Răspunderea juridică: regulamentul intern; răspunderea disciplinară; răspunderea patrimonială;
Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice;
Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
Organizarea si conducerea contabilitatii instituțiilor publice. Plan de conturi;
Documentele financiar- contabile. Întocmire și utilizare;
 

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget