Post contractual vacant, de administrator financiar (S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Post contractual vacant scos la concurs, de administrator financiar(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
Studii superioare economice;
Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil de minimum 5 ani;
Vechime efectivă de lucru în contabilitatea instituţiilor publice de minimum 3 ani;
Cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar – contabil;
Cunoştinţe avansate de operare calculator.

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.

Concursul va consta în:

• Proba scrisă
• Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 12.11.2018-23.11.2018
Verificarea dosarelor de concurs: 27.11.2018 -28.11.2018
Proba scrisă: 05.12.2018
Interviu: 07.12.2018

Bibliografie:
– OMFP Nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
– Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
– Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
– OUG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMFP Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OMFP Nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
– HG Nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
– HG Nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu completările şi modificările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
– Carta SNSPA.

Atribuţii specifice postului:
– Participare la elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al instituţiei şi a propunerilor de rectificare a acestuia;
– Urmărirea execuţiei bugetare în conformitate cu limitele creditelor bugetare aprobate;
– Identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și fondurile publice;
– Asigurarea informaţiilor cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli necesare în procesul decizional la nivel de instituţie;

FIŞĂ DE POST – ECONOMIST

1. Denumirea Postului:
Administrator Financiar (SS)

2. Locaţia şi departamentul din care face parte:
SNSPA – Direcţia Economică

3. Numele şi funcţia titularului:
ADMINISTRATOR FINANCIAR

4. Codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii
Poziţia in COR/cod : _____________

5. Numele Superiorului Direct:
Administratorul financiar este subordonat pe linie ierarhică Directorului General Administrativ Adjunct – Economic al SNSPA.

6. Obiectivele postului:
Contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora cât şi în relaţiile cu creditorii financiari, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

7. Relaţiile cu celelalte posturi:
– de faţă de direcţia economică
– funcţionale cu serviciile SNSPA

8. Responsabilităţi şi sarcini:

– organizează şi conducere evidenţa, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice ;
– elaborează propuneri de bugete de venituri şi cheltuieli în baza solicitărilor transmise de facultăţi/structuri;
– elaborează propuneri de modificare a bugetelor de venituri şi cheltuieli;
– elaborează lunar execuţia veniturilor şi cheltuielilor pe structuri/departamente/surse de finanţare şi asigură toate informaţiile referitoare la angajamentele efectuate în cursul exerciţiului bugetar în vederea pregătirii situaţiilor financiare trimestriale/anuale;
– urmăreşte permanent şi operativ concordanţa fondurilor bugetare şi plăţile efectuate din aceste fonduri pe surse de finanţare;
– elaborează periodic situaţii statistice bugetare solicitate privind activitatea repartizată;
– asigură evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi utilizate conform Normelor Metodologice în vigoare;
– participare activă la stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea datelor obţinute prin inventarierea faptică cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate;
– corectarea operativă a inadvertenţelor rezultate în urma analizei stocurilor cu ocazia inventarierii pentru fiecare poziţie din listele de inventariere;
– Întocmirea corectă şi la termenele stabilite, verificarea şi reconcilierea rapoartelor şi situaţiilor, care se referă la documente, date şi informaţii financiar/contabile, legate de responsabilităţile postului, acestea fiind solicitate de conducerea institutiei;
– Închiderea de lună/trimestru/semestru/an (rapoarte legate de obiectivul postului);
– Respectă prevederile actelor normative în domeniu precum şi normativele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
– Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;
– Păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi documentelor considerate secret de serviciu.

– Delegare de atribuţii: pe timpul concediului de odihnă, concediului medical sau în alte situaţii neprevăzute, va fi înlocuit de alt Administrator Financiar.

9. Indicarea materialelor şi tehnologiilor folosite:
a. tehnica de calcul IT
b. programul de contabilitate SICOB şi EMSYS
c. birotică
d. papetărie

10. Condiţiile de muncă şi programul de lucru:
Condiţiile de muncă sunt adecvate activităţii desfăşurate, programul de lucru 8.00-16.30 şi suplimentar când este cazul

11. Modul de evaluare şi recompensare:
Evaluarea anuală, salariul lunar, acces la cursuri de formare profesională şi dezvoltare în carieră cu respectarea cadrului legislativ

12. Specificarea postului:
Studii: Absolvent de învăţământ superior
Experienţa profesională mai mare de 5 ani

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

TITULARUL POSTULUI DGAA Economic,

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget