Post contractual vacant, de asistent de cercetare, din cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă determinată de 1 an

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de asistent de cercetare, din cadrul Centrului de Studii Israeliene, pe perioadă determinată de 1 an.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

Studii în domeniu umanistic, social-politic

Cunoasterea perfecta a limbii engleze si in special al redactarii in aceasta limba- experienta in scrierea de proiecte si recrutare de fonduri.

Cunoasterea altor limbi straine va fi considerat un avantaj.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • Probă scrisă în engleză
 • Interviu

 

Calendarul concursului

Înscriere la concurs: 23.09.2019-04.10.2019

Verificarea dosarelor de concurs: 09.10.2019-10.10.2019

Probă scrisă în limba engleză: 16.10.2019

Interviu:18.10.2019

 

Bibliografie.

Lucrari generale

Shindler, Colin ,  A History of Modern Israel, Cambridge, 2013

Shlomo Avineri, Herzl. TheodorHerzl  si infiintarea statului evreu, Hasefer, 2017

B.Studii

Bolborici, Ana Maria,  Diplomatia Uniunii Europene si criza din Orientul Mijlociu la inceputul secolului al XXI-lea, Institutul European, 2016

Castaldini, Albert, Vocatia politica a israelului, Hasefer, 2008 (in special, cap. 4 (pp. 121-191)

Gordis, Daniel,   Israel. Scurta istorie a unei natiuni renascute, Humanitas, 2019

Vago, Raphael,  “Israel-Diaspora Relation: Mutual Images, Expectations, Frustations” in RJSP, 2013, June, pp.79-90

OBS: RJSP: The Romanian Journal of Society and Politics.

 

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

E-mail: resurseumane@snspa.ro

Telefon: 0213180886;0372177137

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget