Post contractual vacant, de director al Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de director al Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Studii superioare de licență și masterat în unul din următoarele domenii: științe politice, relațiilor internaționale, sociologie sau științe ale comunicării;
 2. Doctorat în domeniul științe politice sau sociologie;
 3. Minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
 4. Experienta în proiecte de măsurare sociologică de amploare care să vizeze evaluarea diferitelor tipuri de participare (civică sau politică) în România;
 5. Lucrări științifice publicate în calitate de autor sau coautor pe tematica participării publice, analiză ale regimurilor și sistemelor politice sau măsurarea discursurilor și narativelor anti-Occidentale în România sau în regiunea Mării Negre și Balcani. Sunt recomandate lucrări prezentate la conferințe internaționale, articole publicate la edituri românești și internaționale și/sau cărți publicate în tară și străinătate.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 01.02.2021-12.02.2021
Verificarea dosarelor de concurs: 16.02.2021-17.02.2021
Proba scrisă: 24.02.2021
Interviu online:26.02.2021

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative – 2019;
 3. Boulianne, S. (2015). ”Online news, civic awareness, and engagement in civic and political life”. New Media and Society, 18(9), 1840-1856.
 4. Dalton, R. J. (2008). ”Citinzenship norms and the expansion of political participation”. Political Studies, 56(1), 76-98.
 5. Dalton, R.J., Welzel, C. (Eds.) (2014) The Civic Culture Transformed. From Allegiant to Assertive Citizens, Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Ekman, J., Amna, E. (2012). ”Political Participation and Civic Engagement: Towards a New Typology”, Human Affairs, 22 (3), 283-300.
 7. Goodin, R.E., Klingemann, H. E. (Eds.) (2005). Manual de știiință politică, Iași: Polirom.
 8. Inglehart, R. (2018). Cultural evolution. People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Klingemann, H.D., Fuchs, D., Zielonka, J. (2006). Democracy and Political Culture in Eastern Europe. London: Routledge.
 10. Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster Paperbacks.
 11. Norris, P. (Ed.). (1999). Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. New York, NY: Oxford University Press.
 12. Norris, P., Inglehart, R. (2019). Cultural backlash: Trump, Brexit, and the rise of authoritarian-populism. New York, NY: Cambridge University Press.
 13. Oser, J., Hooghe, M., Marien, S. (2013). ”Is online participation distinct from offline participation? A latent class analysis of participation types and their stratification”. Political Research Quarterly, 66(1), 91-101.
 14. Oser, J. (2017). ”Assessing How Participators Combine Acts in Their „Political Tool Kits”: A Person-Centered Measurement Approach for Analyzing Citizen Participation”. Social Indicators Research, 133(1), 235-258.
 15. Stoker, G. (2006). ”Explaining Political Disenchantment: Finding Pathways to Democratic Renewal”. The Political Quarterly, 77(2), 184-194.
 16. Van Dijk, J. (2013). The Culture of Connectivity. A critical history of social media. New York, NY: Oxford University Press.
 17. Welzel, C., Inglehart, R. (2007). ”Mass Beliefs and Democratic Institutions”. In C. Boix, și S. Stokes (2007), The Oxford Handbook of Comparative Politics (297-316). New York, NY: Oxford University Press

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare:
Telefon: 0372177180
web sitewww.snspa.ro;

e_mail:resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget