Post contractual vacant, de secretar III(S), din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată de 1 an

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant de secretar III(S), din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, pe perioadă determinată de 1 an.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • absolvent de studii de licenţă în domeniul comunicării;
 • buna cunoaştere a limbii engleze şi a unei alte limbi de circulaţie internaţională (preferabil franceză sau spaniolă);
 • stagii de practică desfaşurate anterior în departamente/birouri de relaţii internaţionale;
 • cunoştinţe digitale de operare Word, Execel, Access, SPSS

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Bibliografie

LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (site SNSPA)
Carta SNSPA (site SNSPA)
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA (site SNSPA)
Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (site SNSPA)
Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (site SNSPA) Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere (site SNSPA)

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

Înscriere la concurs: 23.09.2019-04.10.2019

Verificarea dosarelor de concurs: 09.10.2019-10.10.2019

Probă scrisă 15.10.2019

Interviu: 17.10.2019

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

E-mail: resurseumane@snspa.ro

Telefon: 0213180886;0372177137

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget