Post contractual vacant, referent de specialitate (S), pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Școlaritate

Post contractual vacant scos la concurs, referent de specialitate (S), pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Școlaritate.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Studii superioare;
 2. Experiență de minimum 2 ani în domeniul gestiunării datelor statistice cuprinse în platformele specifice învățământului superior(ANS, RMU, INS ect.);
 3. Cunoștințe operare calculator;
 4. Abilității de comunicare și lucru în echipă.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

Înscriere la concurs: 14.01.2019-28.01.2019

Verificarea dosarelor de concurs: 30.01.2019-31.01.2019

Proba scrisă: 05.02.2019

Interviu: 07.02.2019

 

Bibliografie:

 • LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare (site SNSPA)
 • Carta SNSPA (site SNSPA)
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA (site SNSPA)
 • Registrul Matricol Unic – RMU: tipuri de date şi modalităţi de raportare (https://rei.gov.ro/index.php)
 • Platforma ANS: tipuri de date colectate, ghidul de utilizare a platformei (https://date.invatamant-superior.ro/)

 

 

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177137

Persoana de contact: Steluța Pătru

 

 

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget