Reprezentarea studenţilor

Reprezentarea studenţilor

Statutul studentelor şi studenţilor reprezentanţi în structurile decizionale ale SNSPA

*Conform Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA.

Studenţii/studentele aleşi prin metode democratice, membri sau nu ai unei organizaţii studenţeşti, sunt reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor şi studentelor din cadrul SNSPA şi reprezintă întreaga comunitate studenţească în funcţie de structura academică în cadrul căreia au calitatea de reprezentanţi sau reprezentante, indiferent de bazinul electoral care i-a ales sau structura academică (facultate sau departament), anul, ciclul sau forma de învăţământ de care aparţin.

Studenţii/studentele sunt reprezentaţi/reprezentate în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul SNSPA, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Cartei SNSPA.

Studenţii/studentele participă la luarea deciziilor din cadrul SNSPA în temeiul următoarelor drepturi:

 • Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale SNSPA, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dreptul de a fi reprezentaţi în structurile colective de conducere ale SNSPA într-o proporţie de minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Cartei SNSPA.
 • Dreptul de a fi reprezentaţi în structurile SNSPA care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice, sau în orice alte structuri care vizează viaţa studenţească în proporţii stabilite prin reglementări interne.
 • Dreptul de a participa la toate procedurile de alegeri sau elective din structurile de conducere în care studenţii/studentele sunt reprezentaţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul Studenţesc SNSPA este format din toţi studenţii reprezentanţi şi toate studentele reprezentante în Senatul SNSPA şi în Consiliile structurilor academice din cadrul SNSPA.

La lucrările Consiliului Studenţesc SNSPA vor participa şi alţi studenţi aleşi reprezentanţi sau studente alese reprezentante în comisiile de specialitate ale SNSPA sau ale Senatului SNSPA. Aceştia sau acestea vor avea statut de invitat, fără drept de vot.
Consiliul Studenţesc îşi desfăşoară lucrările şi adoptă decizii în baza propriului regulament de funcţionare.

Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi/studentele reprezentante sau de a fi ales student reprezentant/studentă reprezentantă aparţine tuturor studenţilor şi tuturor studentelor care urmează cursurile Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, indiferent de vârstă, etnie, religie, sex, an de studiu, experienţă precedentă sau alt criteriu care nu este inclus în prezentul Cod.
Sunt consideraţi incompatibili să candideze pentru statutul de student reprezentant sau studentă reprezentantă:

 • studenţii/studentele care au fost exmatriculaţi şi nu au fost reînmatriculaţi până la depunerea candidaturilor;
 • studenţii examtriculaţi pentru prejudicii grave aduse instituţiei sau organismului din care au făcut parte;
 • studenţii/studentele care au contracte de muncă cu universitatea pe durată nedeterminată;
 • studenţii/studentele care au funcţii de conducere în partide politice, organizaţii politice de tineret sau organizaţii politice studenţeşti.
  SNSPA nu poate condiţiona statutul de student reprezentant/studentă reprezentantă de performanţele academice, prezenţa la orele de curs, seminar şi laborator.

Cadrele didactice sau personalul administrativ al SNSPA nu au voie să intervină în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi/studentelor reprezentante, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Reprezentanţii/reprezentantele studenţilor şi ale studentelor în consiliile structurilor academice şi în Senatul SNSPA sunt aleşi prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor şi studentelor de la nivelul structurii, respectiv al universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel structurilor academice sau la nivelul SNSPA pot delega reprezentanţi sau reprezentante de drept în aceste structuri.

Procesul de desemnare a studenţilor/studentelor în orice alte structuri consultative, deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către studenţi.

Alegerile pentru studenţii reprezentanţi/studentele reprezentante sunt reglementate prin Regulamentul de alegere a reprezentanţilor şi reprezentantelor studenţilor şi studentelor în structurile de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Regulamentul de alegere a reprezentanţilor/reprezentantelor studenţilor şi studentelor în structurile de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative este elaborat de către Consiliul Studenţesc SNSPA. În elaborarea regulamentului este obligatorie consultarea comunităţii studenţeşti.

SNSPA acordă sprijin material şi logistic în organizarea alegerilor studenţilor reprezentanţi/studentelor reprezentante.
Fiecare student reprezentant/studentă reprezentantă este obligat(a) ca la finalul mandatului să redacteze şi să facă public un raport de activitate pentru perioada în care a deţinut poziţia de reprezentant/reprezentantă al/a studenţilor şi studentelor.

Studenţii reprezentanţi/studentele reprezentante au următoarele obligaţii:

 • De a respecta prevederile cuprinse în Codul Universitar al Drepturilor şi Obligaţilor Studenţilor şi ale Studentelor.
 • De a reprezenta interesele studenţilor/studentelor fără a fi influenţaţi de alţi factori interni sau externi.
 • De a reprezenta interesele tuturor studenţilor şi tuturor studentelor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice sau orientare sexuală;
 • De a informa studenţii/studentele cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea informaţiilor în timp util.
 • De a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale.
 • De a face publică şi a denunţa orice tentativă de influenţare a deciziei lor.
 • De a răspunde oricărui student sau oricărei studente pe care îl/o reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de atribuţiile ce îi revin din calitatea de student reprezentat/studentă reprezentantă.
 • De a păstra periodic contactul cu studenţii/studentele pe care îi reprezintă prin:
 1. Asigurarea faptului că datele proprii de contact sunt disponibile pe site-ul SNSPA şi pe site-urile facultăţilor şi prin orice mijloace de comunicare ale studenţilor/studentelor (grupuri de discuţii, forumuri etc.), în funcţie de structura în care este reprezentant sau reprezentantă;
 2. Informarea periodică a studenţilor/studentelor pe care îi reprezintă cu privire la subiectele relevante ale activităţii şi statutului studenţilor şi studentelor care sunt în dezbatere la nivelul structurile în care deţin calitatea de reprezentant sau reprezentantă;
 3. Publicarea, după fiecare şedinţă la care participă, a deciziilor care privesc activitatea şi statutul studenţilor/studentelor pe care îi reprezintă.
 • De a aloca timpul şi abilităţile proprii pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din calitatea de student reprezentant sau studentă reprezentantă.

Studenţii reprezentanţi/studentele reprezentante au următoarele drepturi:

 • De a avea acces la toate activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant sau reprezentantă, în condiţiile legii.
 • De a avea acces la toate informaţiile ce vizează activitatea organismului în care este reprezentant sau reprezentantă, în condiţiile legii.
 • De a folosi baza materială a SNSPA, respectiv a structurilor academice, în conformitate cu obligaţiile ce îi revin din calitatea de reprezentant sau reprezentantă.
 • De a nu le fi afectată activitatea academică de asumarea responsabilităţilor presupuse de calitatea de student reprezentant sau studentă reprezentantă. Studenţii reprezentanţi/studentele reprezentante au dreptul de a recupera laboratoare sau seminare gratuit dacă s-au suprapus peste activităţi impuse de calitatea de student reprezentant sau studentă reprezentantă. Dacă recuperarea lor nu este posibilă, cadrele didactice sau responsabilii sau responsabilele de orele de seminar sau laborator vor indica modalităţi de echivalare a activităţii pierdute.
 • De a recupera examenele dacă acestea s-au suprapus peste activităţi impuse de calitatea de student reprezentant sau studentă reprezentantă.

Organizaţii studenţeşti

*Conform Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA

Studenţii/studentele se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art.203 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi/studente sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite.

SNSPA va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea acestui drept.

SNSPA cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
Organizaţiile studenţeşti pot avea reprezentanţi/reprezentante în structurile de conducere ale SNSPA în următoarele condiţii:

 • Să fie legal constituite, conform legislaţiei în vigoare;
 • Să funcţioneze conform propriului Statut şi să nu încalce principiile Cartei SNSPA;
 • Să aibă cel puţin 75% din membri studenţi/studente din SNSPA;
 • Să fi avut cel puţin un an de activitate;
 • Să aibă sediul social în SNSPA sau în alte spaţii care însă nu aparţin şi nu sunt legate în mod determinant de membrii fondatori ai organizaţiei;
 • Să aibă un sistem decizional şi electiv democratic;
 • Să aibă, prin statut, principalul domeniu de activitate promovarea intereselor studenţilor/studentelor Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, precum şi respectarea şi promovarea prezentului Cod;

Orice alte criterii impuse prin Regulamentul de alegere a reprezentanţilor şi reprezentantelor studenţilor şi studentelor în structurile de conducere ale Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Persoana desemnată să reprezinte asociaţia trebuie să aibă statut de student sau studentă al/a SNSPA. În momentul pierderii acestui statut mandatul încetează de drept.

O organizaţie studenţească nu poate desemna reprezentanţi sau reprezentante în consiliul unei structuri academice decât dacă minim o treime din membrii săi sunt studenţi/studente ai facultăţii respective.

Drepturile studentelor şi studenţilor SNSPA

*Conform Codului universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA. Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand/studentei-doctorande sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 618/2011 pentru aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.

În perioada şcolarizării studenţii şi studentele au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi trataţi cu respect de către cadrele didactice şi de către personalul angajat al instituţiei.
 • Dreptul de a nu le fi adresate apelative şi formulări cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conţinând limbaj ori implicaţii sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor şi a studenţilor.
 • Dreptul la libera exprimare a opiniilor.
 • Dreptul la protecţia datelor personale conform legislaţiei în vigoare. Cartea de identitate sau buletinul sau paşaportul studenţilor sau al studentelor poate fi solicitat pentru verificarea datelor, dar nu poate fi reţinut de către nici o persoană angajată de către SNSPA.
 • Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile şi petiţiile scrise şi semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns în scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare.
 • Dreptul de a beneficia de gratuitatea învăţământului pentru studiile universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi conform reglementărilor în vigoare.
 • Dreptul de a beneficia de reduceri ale taxelor de studiu, în condiţiile stabilite de Senatul SNSPA sau consiliile structurilor academice.
 • Dreptul de a beneficia de eliberarea gratuită a actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student/studentă, inclusiv situaţia şcolară, diploma de licenţă, master şi doctor, suplimentele de diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile de transport sau pentru accesul la bibliotecă. În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii se pot percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
 • Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de către SNSPA, potrivit Cartei SNSPA.
 • Dreptul de a beneficia de un „Ghid al studenţilor şi al studentelor”, în format electronic, şi opţional şi în format tipărit. Ghidul trebuie să cuprindă informaţii referitoare la:
  – drepturile şi obligaţiile studenţilor şi ale studentelor;
  – disciplinele din planul de învăţământ;
  – acumularea creditelor ECTS şi alegerea disciplinelor opţionale;
  – serviciile puse la dispoziţie de universitate;
  – procedurile de evaluare;
  – cuantumul taxelor;
  – baza materială a universităţii şi a facultăţii;
  – informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite;
  – modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare;
  – alte facilităţi.
 • Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Toate documentele de interes pentru studenţi/studente trebuie să fie disponibile pe site-ul universităţii, precum şi pe site-urile tuturor facultăţilor.
 • Dreptul de a cunoaşte metodologia care stă la baza stabilirii taxelor de studiu, precum şi alte taxe percepute de SNSPA, în conformitate cu Carta SNSPA, precum şi dreptul de a fi informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de SNSPA. Acestea vor fi publice pe site-ul universităţii, precum şi pe site-urile tuturor facultăţilor.
 • Dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 10 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi.
 • Dreptul de a cunoaşte data în care sunt programate examenele din cadrul sesiunilor de examinare sau a sesiunilor de restanţe cu cel puţin 5 zile înainte.
 • Dreptul de a beneficia de un îndrumător sau îndrumătoare de an/serie/grupă, în funcţie de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice titulare din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară cursurile. Fiecare structură academică va decide care sunt responsabilităţile îndrumătorilor şi va face publice numele şi datele de contact ale persoanelor desemnate. Aceştia vor fi evaluaţi anual de către studenţi şi studente, iar în urma evaluării se va înainta un raport către consiliul structurii academice.
 • Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice.
 • Dreptul la acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi/studente sau pentru a derula activităţi interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei SNSPA.
 • Dreptul de a participa la alegerile studenţilor reprezentanţi/studentelor reprezentante în consiliul structurii academice şi Senatul SNSPA.
 • Dreptul de a candida pentru a reprezenta studenţii/studentele în consiliul structurii academice şi în Senatul SNSPA.
 • Dreptul de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ superior în calitate de reprezentanţi aleşi/reprezentante alese ai studenţilor şi ale studentelor.
 • Dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii/reprezentantele studenţilor şi ai studentelor în legătură cu hotărârile luate în structurile de conducere ale SNSPA din care aceştia fac parte.
 • Dreptul de a petiţiona în problemele vieţii universitare.
 • Dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.
 • Dreptul de a beneficia de drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare, a Cartei SNSPA şi a eventualelor contracte între părţi.
 • Dreptul la învăţământ de calitate.
 • Dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student/studentă în vederea dezvoltării personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă şi mobilităţii pe piaţa muncii.
 • Dreptul de a urma concomitent două specializări în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate.
 • Dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform legii, a creditelor obţinute în acest fel.
 • Dreptul de a solicita, contra cost, în funcţie de specificul disciplinei de învăţământ şi al facultăţii, prestarea unor activităţi didactice (examene parţiale, lucrări practice etc.) din afara planurilor de învăţământ, cu acordul cadrului didactic şi aprobarea directorului/directoarei de departament şi care vor fi trecute în situaţia şcolară la cererea studentului sau a studentei.
 • Dreptul de a fi implicaţi în activităţi de cercetare derulate de către SNSPA, de către centre de cercetare sau de alt tip din SNSPA sau de către cadrele didactice din SNSPA, în limita locurilor disponibile;
 • Dreptul de a derula activităţi de cercetare folosind baza materială a SNSPA, cu acordul Senatului SNSPA sau a consiliului structurii academice.
 • Dreptul de a înfiinţa în cadrul SNSPA ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, organizaţii, precum şi publicaţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administraţie;
 • Dreptul de a fi informaţi, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la fişa disciplinei, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul majorităţii studenţilor/studentelor înscrişi la cursul respectiv.
 • Dreptul de a beneficia de suport de curs gratuit în format fizic sau electronic. Cărţi tipărite pot fi recomandate ca suport de curs numai în măsura în care acestea sunt disponibile la biblioteca SNSPA, bibliotecilor structurilor academice, sau sunt disponibile studenţilor/studentelor în mod gratuit prin alte mijloace.
 • Dreptul la acces la toate materialele didactice. Acestea trebuie să fie disponibile în mod gratuit în biblioteca SNSPA sau a structurilor academice, în baze de date care pot fi accesate în mod gratuit de către studente/studenţi sau pe site-ul facultăţii. Este interzisă includerea în bibliografia obligatorie a cursurilor, a seminarelor sau a laboratoarelor a materialelor care nu pot fi accesate în mod gratuit de către studenţi/studente. Toate materialele necesare desfăşurării activităţilor studenţilor/studentelor trebuie făcute disponibile acestora în timp util, stabilit de comun acord cu studenţii/studentele.
 • Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii. Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.
 • Dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.
 • Dreptul de a participa la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite care vor fi consemnate în suplimentul diplomei de studii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică.
 • Dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea fişei disciplinei şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat.
 • Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 10 zile de la data susţinerii examenului.
 • Dreptul de a fi examinat printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în manieră prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării.
 • Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne SNSPA. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, in prezenţa studentului/studentei contestatar(e), în cazul în care studentul/studenta solicită acest lucru. Fiecare structură academică va acorda un interval de două zile lucrătoare de la afişarea notelor pentru depunerea contestaţiilor. Această perioadă, precum şi dreptul de a depune contestaţii va fi adus la cunoştinţă studenţilor prin afişare pe site-uri sau la avizierele secretariatelor.
 • Dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei SNSPA şi a legislaţiei în vigoare.
 • Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de program de studii.
 • Dreptul de a primi în mod gratuit, la cerere, la finalul fiecărui an de studiu promovat (în care s-au acumulat 60 de credite ECTS), un certificat prin care să fie atestată absolvirea anului respectiv.
 • Dreptul de a primi asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. SNSPA va lua toate măsurile pentru a asigura şi facilita accesul studenţilor la serviciile menţionate, incluzând informarea studenţilor/studentelor privind serviciile pe care le pot accesa, făcându-le publice pe site-ul SNSPA şi în Ghidul studenţilor şi al studentelor.
 • Dreptul de a primi burse şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu normele legale şi regulamentele stabilite de către structura academică, Carta SNSPA şi legislaţia în vigoare. Studenţii/ studentele pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
 • Burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne ale SNSPA şi care sunt împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă.
 • Burse sociale pentru susţinerea financiară a studenţilor/studentelor cu venituri pe membru de familie reduse, al căror cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse în funcţie de hotărârea Senatului SNSPA.
 • Burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale SNSPA, precum şi alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare.
 • Burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dreptul de a fi cazaţi în căminele SNSPA, în condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare.
 • Dreptul de a primi subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dreptul de a beneficia de locuri în tabere tematice în limita bugetului alocat în acest scop, în condiţiile prevăzute de regulamentele în vigoare. Studenţii şi studentele pot primi, în cadrul acestor tabere, un număr de credite ECTS, conform Cartei SNSPA.
 • Candidaţii/candidatele proveniţi sau provenite din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenţi şi absolvente ai/ale liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii. Asigurarea, pentru această categorie de studenţi şi studente, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere educaţională şi profesională, a serviciilor de tutoriat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie, împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
 • Drepturile studenţilor şi ale studentelor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Facebook Pagelike Widget