1 post contractual vacant, de administrator financiar (SS), pe perioadă nedeterminată cu periodă de probă, în cadrul Direcției Economice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 1 post contractual vacant, de administrator financiar (SS), pe perioadă nedeterminată cu periodă de probă, în cadrul Direcției Economice

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Studii superioare economice;
 2. Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil minim 3 ani ( constituie avantaj vechime în instituţii publice)
  cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar– contabil la nivelul instituţiilor bugetare;
 3. Cunoştinţe privind sistemul de raportare FOREXEBUG;
 4. Cunoştinţe foarte bune privind utilizarea Microsoft Office.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. Copie certificat de nastere copii;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului

 1. Înscriere la concurs: 03.09.2018-14.09.2018
 2. Verificarea dosarelor de concurs: 18.09.2018-19.09.2018
 3. Proba scrisă: 25.09.2018
 4. Interviu: 27.09.2018

Bibliografie

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
 • OUG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.

Fișă de post – economist

 1. Denumirea Postului: Administrator Financiar (SS)
 2. Locaţia şi departamentul din care face parte: SNSPA – Direcţia Economică
 3. Funcţia titularului: Administrator financiar
 4. Codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii: Poziţia în COR/cod
 5. Numele Superiorului Direct: Administratorul financiar este subordonat pe linie ierarhică, şefului de serviciu financiar, iar sub aspect funcţional Directorului General Administrativ Adjunct – Economic al SNSPA
 6. Obiectivele postului: Contabilitatea ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora cât şi în relaţiile cu creditorii financiari, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori
 7. Relaţiile cu celelalte posturi: De subordonare faţă de serviciile şi direcţia economică, funcţionale cu serviciile SNSPA
 8. Responsabilităţi şi sarcini:
  • Introducerea datelor în aplicaţia CAB / FOREXEBUG şi emiterea ordinelor de plată pe baza documentelor justificative înaintate de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonatorul de credite;
  • Înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie / virament bancar pe surse de finanţare, cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare, ţinând cont de disponibilităţile existente pe activități;
  • Verificarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe și elaborarea documentelor de plată/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi;
  • Înregistrarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe în programul de contabilitate utilizat de universitate, cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare;
  • Întocmirea periodică a situaţiilor privind avansurilor acordate, deplasărilor efectuate;
  • Îndosarierea actelor contabile lunar;
  • Întocmirea corectă şi la termenele stabilite, verificarea şi reconcilierea rapoartelor şi situaţiilor, care se referă la documente, date şi informaţii financiar/contabile, legate de responsabilităţile postului, acestea fiind solicitate de conducerea institutiei;
  • Închiderea de lună/trimestru/semestru/an (rapoarte legate de obiectivul postului);
  • Respectă prevederile actelor normative în domeniu precum şi normativele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
  • Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică;
  • Păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi documentelor considerate secret de serviciu;
  • Delegare de atribuţii: pe timpul concediului de odihnă, concediului medical sau în alte situaţii neprevăzute, va fi înlocuit de alt Administrator Financiar.
 9. Indicarea materialelor şi tehnologiilor folosite:
  • Tehnica de calcul IT;
  • Birotică;
  • Papetărie.
 10. Condiţiile de muncă şi programul de lucru:
  • Condiţiile de muncă sunt adecvate activităţii desfăşurate;
  • Programul de lucru 8.00-16.30 şi suplimentar când este cazul
 11. Modul de evaluare şi recompensare: evaluarea anuală, salariul lunar, acces la cursuri de formare profesională şi dezvoltare în carieră cu respectarea cadrului legislativ
 12. Specificarea postului:
  • Absolvent de învăţământ superior;
  • Experienţa profesională mai mare de 2 ani.
 13. Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget