2 posturi contractual vacante, de administrator patrimoniu II(S), pe perioadă nedeterminată cu periodă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs 2 posturi contractual vacante, de administrator patrimoniu II(S),  pe perioadă nedeterminată cu periodă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Studii superioare  în inginerie (construcții/instalații/telecomunicații/electronică/automatică/electrotehnică) vechime în specialitate: 5 ani;
 2. Cunoştinţe bune privind utilizarea Microsoft Office;
 3. Experiență pe un post similar(de urmărire și gestionare a contractelor de mentenanță și reparații )constitui un avantaj.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copie certificat de nastere copii;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului

 1. Înscriere la concurs: 03.09.2018-14.09.2018
 2. Verificarea dosarelor de concurs: 18.09.2018-19.09.2018
 3. Proba scrisă:24.09.2018
 4. Interviu:26.09.2018

Bibliografie:

 • Carta universitatii-aprobată prin Decizia Senatului nr.205/2011;
 • Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării  lucrarilor in constructii, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Normele metodologice de aplicare a legii nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii, aprobate prin OMDRL nr. 839/2009, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • HG nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind receptia construcțiilor, cu  modificările și completăriile ulterioare;
 • Legea nr 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările și completăriile ulterioare;
 • Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, cu  modificările și completăriile ulterioare;
 • Hotararea nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu  modificările și completăriile ulterioare.

Tematică:

 • Documente necesare emiterii Autorizatiei de Construire/Desființare/ Obținerea autorizaţiilor şi avizelor necesare funcţionării instalaţiilor şi sistemelor aflate în dotarea universităţii;
 • Documentele;
 • Procedura de autorizare;
 • Obligatii și răspunderi ale Investitorului/Benefìciarului/Executantului;
 • Sistemul calității in constructii;
 • Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a clădirilor;
 • Recepția la terminarea lucrărilor. Recepția finală;
 • Continutul documentatiei de atribuire a achizitilor publice;
 • Elementele pe care trebuie sa le cuprinda documentatia tehnica pentru elaborarea și prezentarea ofertei de licitație publica;
 • Stabilirea criteriilor de calificare și a criteriilor de selecție conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice conform Legii nr. 98/2016.

Fișă de post – administrator de patrimoniu (IIS)

  1. Denumirea Postului: Administrator de Patrimoniu (IIS)
  2. Locaţia şi departamentul din care face parte: SNSPA –   Direcția Tehnic, Investiții și Achiziții
  3. Funcţia titularului:  Responsabil  tehnic
  4. Codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii: Poziţia în COR/cod
  5. Numele Superiorului Direct: Conform organigramei direct Directorului TIAP, iar sub aspect funcţional cu sefii structurilor SNSPA
  6. Obiectivele postului: Desasoara activitatea
  7. Relaţiile cu celelalte posturi: de subordonare faţă de DGA, Directorul TIAP, funcţionale cu structurile adminsitrative SNSPA
  8. Responsabilităţi şi sarcini:
   • Urmărește permanent modul de derulare a contractelor de prestări servicii şi lucrări
   • Participă la verificarea lucrărilor de reparaţii curente și amenajări, face propuneri de imbunatatire prin realizarea documentatiei tehnico economice
   • Participă la verificarea lucrărilor  de revizie a instalațiilor/sistemelor executate de către furnizorii de servicii și certifică realizarea acestora, în condițiile  contractelor existente
   • Contribuie la realizarea caietelor de sarcini şi oferă expertiză tehnică în colaborare cu biroul de achiziții publice
   • Verifică documentaţiile tehnice depuse de furnizori în cadrul achizițiilor/procedurilor de achiziții publice
   • Obţine /actualizează autorizaţiile şi avizele necesare funcţionării instalaţiilor şi sistemelor aflate în dotarea universităţii
   • Verifică parametrii optimi de funcţionare şi confruntă periodic situaţia existentă la fiecare imobil
   • Face parte din comisiile de recepție a  lucrărilor/serviciilor recepţionate
   • Respectă confidențialitatea datelor, documentelor si informațiilor la care are acces în desfășurarea activității
   • Păstrează și transmite către Arhiva SNSPA documente  conform legislației în vigoare privind arhivarea
   • Cunoaște și respectă prevederile legale specifice desfășurării activității
   • Exercită orice altă atribuţie prevăzută de reglementări legale în vigoare sau stabilită de către Directorul TIAP, pentru domeniul său de competenţă.
  9. pe timpul concediului de odihnă, concediului medical sau în alte situaţii neprevăzute, va fi înlocuit de personalul din cadrul DTIAP
  10. Indicarea materialelor şi tehnologiilor folosite:
   • Tehnica de calcul IT;
   • Birotică;
   • Papetărie.
  11. Condiţiile de muncă şi programul de lucru:
   • Condiţiile de muncă sunt adecvate activităţii desfăşurate;
   • Programul de lucru 8.00-16.30 şi suplimentar când este cazul
  12. Modul de evaluare şi recompensare: Evaluarea anuală, salariul lunar, acces la cursuri de formare profesională şi dezvoltare în carieră cu respectarea cadrului legislativ
  13. Specificarea postului:
   • Absolvent de învăţământ superior
   • Experienţa profesională mai mare de 5 ani
  14. Mentiuni: Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform  prevederilor legii

  Date de contact:
  Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
  Telefon: 0372177137

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget