1 post contractual vacant, de administrator patrimoniu SSD, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  1 post contractual vacant, de administrator patrimoniu SSD, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii tehnice SSD(subinginer,inginer);
 • vechime minima in domeniu cel puțin 3 ani;
 • cunostinte operare PC;
 • capacitate de gestionare a timpului si prioritatilor;
 • abilitati de comunicare, relationare si coordonare a unei echipe de lucru.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • probă scrisă;
 • interviu.

 

Calendarul concursului

Înscriere la concurs:14.11.2019-27.11.2019

Verificarea dosarelor de concurs: 02.12.2019-03.12.2019

Probă practică: 09.12.2019

Interviu: 11.12.2019

 

Tematica concursului:

 • organizarea si functionarea  unitatilor de invatamant superior;
 • norme privind organizarea si efectuarea inventarierii;
 • norme generale  privind intocmirea si utilizarea de documente financiar-contabile;
 • raspunderea patrimoniala conf.Codului Muncii;
 • dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor;
 • paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si persoanelor;
 • norme privind organizarea  parcului auto la institutii publice.

 

 

Bibliogarafia concursului

-Legea Educatiei Nationale, Nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

-OMFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii

-Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

-Legea 307/2006, privind apararea imporiva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca

– Ordonanta   80/2001, peivind normative de cheltuieli,pt autoritatile administratiei publice si Institutii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare

– Carta SNSPA

-Regulament de Organizare si Functionare a SNSPA

-Regulament de Ordine Interna  pentru personalul  tehnic/administrativ

 

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Web site: www.snspa.ro

Telefon: 0372177180

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget