1 post contractual vacant, de auditor, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Post contractual  vacant scos la concurs, de Auditor,  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 1. Studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență;
 2. Vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
 3. Atestat auditor intern sau competențe profesionale  în domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă, management,  contabilitate, finanţe publice;
 4. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
 5. Buna cunoastere  operare calculator Word, Excel.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului

 1. Înscriere la concurs: 03.09.2018-14.09.2018
 2. Verificarea dosarelor de concurs: 18.09.2018-19.08.2018
 3. Proba scrisă: 26.09.2018
 4. Interviu:28.09.2018

Bibliografie

 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţional;
 • Standard Ocupațional –  Auditor intern in sectorul public;
 • Codul privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul MFP 252/2004;
 • Ordinul SGG nr. 600/2018 privind  aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv;
 • Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016  privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea a educatiei nationale nr. 1/2011,  cu modificarile si completarile ulterioare

 Atribuţii

 1. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
 2. Efectuează activităţii de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale universității sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
 3. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii, precum şi despre consecinţele acestora;
 4. Raportează periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 5. Elaborează rapoartul anuale cu privire la activitatea de audit public intern;
 6. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului SNSPA şi structurii de control intern abilitate;
 7. Elaborează norme metodologice specifice universității, cu avizul MEN.

Fișă de post – auditor

 1. Denumirea Postului: Auditor
 2. Locaţia şi departamentul din care face parte: SNSPA
 3. Funcţia titularului:  Auditor
 4. Codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii: Poziţia in COR/cod
 5. Este subordonat: Rectorului
 6. Colaborează cu – Toate compartimentele
 7. Atribuţiile postului:
  • Elaborează norme metodologice specifice instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul organului ierarhic superior;
  • Elaborează proiectul planului de audit public intern;
  • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi controlul instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  • Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit public intern;
  • Urmăreşte stadiul implementării de către structurile auditate a recomandărilor propuse în rapoartele de audit;
  • În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului instituţiei şi structurii de control intern abilitate;
  • Elaborează rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern;
  • Auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
  • Angajamentele bugetare şi legale;
  • Plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale;
  • Constituirea veniturilor;
  • Alocarea creditelor bugetare;
  • Sistemul de luare a deciziilor;
  • Sistemele de conducere şi control, sistemele informatice;
  • Se preocupă în permanenţă de creşterea gradului individual de profesionalism;
  • Respectă obiectivele propuse în acord cu strategia universității;
  • Respectă normele de Securitate şi Sănătate în Muncă şi de PSI;
  • Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu toate actele, datele şi faptele despre care ia cunoştinţă, aparţinând sau fiind în legătură cu universitatea şi cu interesele acesteia;
  • Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
  • Respectă procedurile de lucru generale specifice universității.

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
Telefon: 0372177137
Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget