1 post contractual vacant, de arhivar, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Post contractual  vacant scos la concurs, de Arhivar,  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Are capacitate deplină de exercițiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 1. Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă 3 ani;
 3. Cunoştinţe bune privind utilizarea Microsoft Office;
 4. Pregătirea arhivistică cu atestat sau experienţa pe un post similar constituie avantaj.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae.

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului:

 1. Înscriere la concurs:03.09.2018-14.09.2018
 2. Verificarea dosarelor de concurs:18.09.2018 -19.09.2018
 3. Proba scrisă:25.09.2018
 4. Interviu:27.09.2018

 

Bibliografie:

 • Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
 • Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatoriişi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul nr. 217/1996;

Tematică:

 • Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente privind: evidenţa documentelor, selecţionarea documentelor, păstrarea documentelor, depunerea documentelor la arhivă;
 • Personalul arhivelor;
 • Răspunderi şi sancţiuni privind nerespectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, republicată.

Fisă de post – arhivar

 1. Denumirea postului: Arhivar
 2. Locaţia şi departamentul din care face parte: SNSPA – Birou registratură generală și arhivă
 3. Funcţia titularului: Arhivar
 4. Codul, conform nomenclatorului de profesii şi meserii: Poziţia in COR/cod
 5. Numele Superiorului Direct: Conform organigramei direct Directorului general administrativ, iar sub aspect funcţional cu sefii structurilor SNSPA
 6. Obiectivele postului: arhivarea documentelor conform legislatiei arhivistice la nivelul universitatii
 7. Relaţiile cu celelalte posturi: de subordonare faţă  Directorul general administrative, funcţionale cu structurile SNSPA
 8. Responsabilităţi şi sarcini:
  • Realizează/actualizează nomenclatorul arhivisic conform legii
  • Colaborează cu sefii tuturor structurilor pentru desfasurarea activitatii de arhivar
  • Realizeaza norme si proceduri interne privind arhivarea documentelor conform legii
  • Cunoasterea permenenta a legislatiei arhivistice
  • Organizarea documentelor in depozitul de arhiva si monitorizeaza conditiile de conservare a documentelor
 9. Delegare de atribuţii: pe timpul concediului de odihnă, concediului medical sau în alte situaţii neprevăzute, va fi înlocuit de personalul din cadrul Biroului Registratura și Arhivare
 10. Indicarea materialelor şi tehnologiilor folosite:
  • Tehnica de calcul IT;
  • Programul de arhivare;
  • Birotică;
  • Papetărie.
 11. Condiţiile de muncă şi programul de lucru:
  • Condiţiile de muncă sunt adecvate activităţii desfăşurate;
  • Programul de lucru 8.00-16.30 şi suplimentar când este cazul
 12. Modul de evaluare şi recompensare: Evaluarea anuală, salariul lunar, acces la cursuri de formare profesională şi dezvoltare în carieră cu respectarea cadrului legislativ
 13. Specificarea postului:
  • Absolvent de învăţământ liceal, atestat/certificat de Arhivar
  • Experienţa profesională mai mare de 3 ani
 14. Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform  prevederilor legii.

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Telefon: 0372177137

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget