Concurs pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator patrimoniu cu studii superioare I în cadrul Direcției T.I.A.P.

Direcţia T.I.A.P. organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de administrator patrimoniu cu studii superioare I.
Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei în data de 15.06.2018, ora 11.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

Bibliografie
– Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice
– Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
-Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
-Instrucțiunea 1,2, și 3/2017 a Ministerului Finanțelor Publice- ANAP
-Legea nr. 500/2002 cu modificările și completările ulterioare
-Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget