Două posturi contractual vacante de administrator patrimoniu I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă în cadrul Direcției TIAP

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  două posturi contractual vacante de administrator patrimoniu I(S),  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Absolvent de studii superioare în construcții civile/geodezie;
 • Experiență în domeniul de studii absolvit de minim 5 ani dovedită prin documente justificative (ex. implicare în proiecte – echipe de proiect, sarcini exacte, decizii, etc.).

 

Costituie avantaj:

 • implicarea într-un proiect complet (participarea de la predarea amplasamentului până la recepția finală a obiectivului);
 • implicare în procesul de licitații publice;
 • înțelegerea și interpretarea unui proiect de construcții.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:              

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 04.04.2022-15.04.2022;
 • Verificarea dosarelor de concurs:19.04.2022;
 • Proba scrisă 28.04.2022;
 • Interviu: 02.05.2022.

 

Legislație și proceduri interne cuprinse în biliografia obligatorie necesară angajare în funcția de Administrator patrimoniu I(S):

 •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare
 •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare
 •  Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 •  Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 •  Hotărârea nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii
 • Hotărârea nr. 925 din 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor
 • Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
 • Ordinul 700 din 2014 privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Procedura internă SNSPA privind „Desfășurarea procesului de achiziții publice și urmărirea derulării contractelor”
 • Procedura internă SNSPA privind „Circuitul documentelor prin registratură”
 • Procedura internă SNSPA privind „Urmărirea comportării construcției în timpul exploatării”
 • Carta SNSPA

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget