Post contractual vacant de administrator patrimoniu I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă în cadrul Direcției TIAP

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un  post contractual vacant de administrator patrimoniu I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Absolvent de studii superioare economice;
 • Experiență în domeniul de studii absolvit de minim 5 ani dovedită prin documente justificative (ex. sarcini exacte, decizii, etc.).

 

Costituie avantaj:

 • experiență în cadrul unui departament economic sau tehnic cu atribuții în urmărirea obiectivelor de investiții și/ sau a gestionării unor bugete de investiții;
 • înțelegerea și interpretarea unor indicatori economici;
 • implicare în procesul de licitații publice;
 • cunoașterea sistemului de achiziții publice SICAP și experiență în utilizarea acestuia.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:           

 • Proba scrisă;
 • Interviu.

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 04.04.2022-15.04.2022;
 • Verificarea dosarelor de concurs:19.04.2022;
 • Proba scrisă 28.04.2022;
 • Interviu: 02.05.2022.

 

Legislație și proceduri interne cuprinse în biliografia obligatorie necesară pentru angajarea în funcția de Administrator patrimoniu I(S):

 1. Legea nr. 500 din 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 3. Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 4. Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice
 5. Procedura internă SNSPA privind „Desfășurarea procesului de achiziții publice și urmărirea derulării contractelor”
 6. Procedura internă SNSPA privind „Circuitul documentelor prin registratură”
 7. OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP actualizat 2022 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice
 8. Carta SNSPA

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget