Examene de promovare în funcțiile de execuție de administrator financiar cu studii superioare I și de administrator financiar cu studii superioare II în cadrul Direcției Economice

Direcția Economică  organizează examene de promovare în funcția de execuție de administrator financiar cu studii superioare I și administrator financiar cu studii superioare II conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Examenul va consta într-o probă scrisă și se va desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, în data de 21.04.2023, ora 10:00.

 

Calendarul concursului 

Nr. crt. Activități Data
1 Depunerea dosarelor la Direcţia Resurse Umane 10.04.2023 – 18.04.2023
2 Susţinerea probei scrise 21.04.2023
3 Afişarea rezultatului probei scrise 24.04.2023

 

Bibliografie:

 • Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
 • OMFP Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP Nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • G 2139/2004, actualizata in 2018, privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
 • HG 276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
 • Carta SNSPA.

 

Tematica de concurs:

 • Organizarea și conducerea contabilității;
 • Contabilitatea instituțiilor publice;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice;
 • Inventarierea patrimoniului;
 • Întocmirea facturilor pe baza documentelor justificative înaintate de persoanele cu atribuții în acest sens;
 • Înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie / virament bancar pe surse de finanţare, cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare, ţinând cont de disponibilităţile existente pe activități;
 • Inregistrarea si evidenta sintetica si analitica a conturilor debitori / creditori / furnizori pe surse de finanţare;
 • Înregistrarea taxelor de școlarizare, verificare și conciliere debitori din taxe de școlarizare;
 • Introducerea datelor în aplicaţia CAB / FOREXEBUG şi emiterea ordinelor de plată pe baza documentelor justificative;
 • Verificarea deconturilor pentru deplasări interne şi externe și  elaborarea documentelor de plată/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de deconturi;
 • Înregistrarea in contabilitate a deconturilor pentru deplasări interne şi externe în programul de contabilitate utilizat de universitate, cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare.

 

Rezultatul examenelor de promovare

Rezultatul examenelor de promovare în funcția de execuție de administrator financiar I cu studii superioare  și de administrator financiar  II cu studii superioare conform Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 41/13.04.2023 91.66 pct 91.66 pct Admis pentru promovare
2 RU 42/18.04.2023 86.66 pct 86.66 pct Admis pentru promovare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget