Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator financiar cu studii superioare ii în cadrul direcţiei economice

Direcţia Economică organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de administrator financiar cu studii superioare II.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:

  • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimi 3 ani;
  • examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din str. Povernei în data de 28.07.2020, ora 11.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

 

Bibliografie:

  • Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;– OMFP Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
  • OMFP Nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
  • H.G 2139/2004, actualizata in 2018, privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;
  • HG 276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
  • Carta SNSPA.
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget