Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de secretar I cu studii superioare în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția de executie de secretar I cu studii superioare.
Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen sunt:
• obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.
Examenul se va desfăşura la sediul SNSPA din bdul Expozitiei în data de 13.07.2018, ora 10.00 – proba scrisă( Punctaj minim 50 puncte).

BIBLIOGRAFIE:
1. LEGEA EDUCAŢIEI
• Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior
• Studii universitare de licenţă, master, doctorat: organizare, admitere, diploma
• Structurile de conducere în instituţiile de învăţământ superior
• Funcţiile didactice în învăţământul superior
• Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice

2. Carta SNSPA
• Organizarea universităţii
• Alegerea structurilor de conducere

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare SNSPA – Organigrama SNSPA
• Structurile academice de bază
• Sistemul de management al universităţii

4. Regulamentul intern pentru personalul didactic auxiliar şi tehnico-administrativ
• Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

5. Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor
• Înscrierea la studii şi documentele necesare
• Întreruperea studiilor
• Finalizarea studiilor

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget