Organizația Internațională pentru Migrație (România) recrutează stagiari în cadrul proiectului INTERACT+

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul din România, recrutează o echipă de stagiari formată din 30 de persoane care va fi implicată în derularea proiectului INTERACT.

Despre proiectul INTERACT+

Proiectul INTERACT+ – Participare activă și servicii integrate pentru migranții din România își propune să sprijine integrarea socio-economică și culturală a migranților în societatea românească prin furnizarea de informații și servicii către grupul țintă, precum și prin încurajarea dialogului, consolidarea colaborării și implicării active a tuturor entităților cu atribuții în domeniul integrării migranților.

 

Obiective majore ale INTERACT+

 • Îmbunătățirea structurii de furnizare a serviciilor de integrare pentru migranți și a calității în furnizarea acestor servicii (informarea și accesul la servicii de sănătate, educație, culturale, sociale și participarea activă în societatea românească);
 • Consolidarea capacității mnagementului migrației a personalului din instituții și autorități cu atribuții în domeniul integrării migranților;
 • Îmbunătățirea cooperării inter-instituționale și a mecanismului de consultare între actorii implicați și procesul de integrare a migranților (autorități publice locale, organizații non-guvernamentale, mediatori culturali, comunități de migranți, voluntari, sectorul privat etc.)

Zone de desfășurare a activităților

MUNICIPIUL BUCUREȘTI și JUDEȚUL ILFOV

Grupuri țintă

 1. Grup țintă principal
 • Beneficiarii unei forme de protecție internațională în România;
 • Resortisanții țărilor terțe cu ședere legală în România.
 1. Grup țintă secundar
 • Autorități centrale (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Ministerul Educației etc.);
 • Autorități locale și alte instituții publice (primării, Instituția Prefectului, agenții județene de ocupare a forței de muncă, inspectorate școlare, case județene de asigurări de sănătate etc.).

 

 

Profilul stagiarului

Implicarea activă în diverse activităţi şi evenimente, atât a reprezentanţilor societăţii româneşti, cât şi a comunităţilor de migranţi va conduce la surmontarea barierelor culturale şi lingvistice şi va facilita integrarea străinilor. Dialogul intercultural este esenţial pentru a asigura integrarea cu succes a migranţilor în societatea românească.

Astfel, dorim formarea unei echipe de stagiari în cadrul proiectului INTERACT+, care va asista atât reprezentanţii comunităţilor de străini, cât şi reprezentanţii comunităţii şi instituţiilor din România. Voluntarii vor acţiona drept liant între aceste grupuri, promovând dialogul şi cooperarea dintre acestea.

Echipa va fi formată din 25 de persoane având vârste diferite, domenii de expertiză şi studii variate şi va fi coordonată de către membrii echipei de proiect.

OIM România va asigura instruirea de specialitate a tuturor beneficiarilor programului de internship, iar la finalizarea perioadei de desfășurare a activităților fiecare stagiar va beneficia de un certificat care atestă implicarea în proiect.

Internshipul nu va fi remunerat. Fiecare membru al echipei va beneficia de asigurare în caz de accidente de muncă şi îmbolnăvire acoperită prin Planul de Compensare (PC) al OIM indiferent de zona în care se desfăşoară activitatea.

Participarea în cadrul programului de internship necesită flexibilitate în program, precum și cunoșterea la nivel avansat a uneia dintre limbile oficiale ale OIM. Operarea sistemelor MS Office este obligatorie.

Activități principale

 • Activităţi de identificare şi referire a beneficiarilor (beneficiari de protecţie internaţională şi resortisanți ai țărilor terțe);
 • Însoţirea beneficiarilor la diverse instituţii şi asistarea acestor cu situaţiile dificile care pot apărea;
 • Asistarea beneficiarilor în identificarea și soluționarea problemelor specifice;
 • Organizarea sesiunilor de acomodare culturală;
 • Activități administrative în cadrul proiectului;
 • Alte activități specifice.

Perioada de desfășurare a internshipului

               OIM România organizează programul de internship în perioada mai-septembrie 2021. Timpul de efectiv de lucru va fi cuprins între 4-10h / săptămână.

 

HAI ÎN ECHIPĂ !

Pentru a aplica pentru această oportunitate vă rugăm sa ne transmiteti un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie care să conţină:

 • Justificarea motivului pentru care doreşti să te implici ca voluntar în cadrul OIM;
 • Valoarea adăugată pe care o poţi aduce echipei proiectului INTERACT+ şi care sunt aşteptările în ce priveşte această experienţă;
 • Experienţa anterioară ca voluntar şi alte activităţi desfăşurate în domeniul migraţiei;
 • Limbi străine vorbite şi nivelul acestora.

 

 

Calendarul concursului de selecție

 • 29 martie – 10 aprilie 2021: trimiterea CV-ului și a scrisorii de intenție la adresa bucharestapplication@iom.int având drept subiect “Internship – INTERACT+”;
 • 14 aprilie 2021: comunicarea rezultatelor selecției dosarelor. Fiecare candidat va fi contactat individual;
 • 22-23 aprilie 2021: proba interviului. Ora interviului și platforma de desfășurare a acestuia urmează a fi stabilite și comunicate în timp util;
 • 26 aprilie 2021: rezultatele finale.

 

Toate aplicaţiilor vor fi evaluate în baza unei proceduri competitive.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget