Post contractual vacant, de administrator financiar cu studii superioare (Șef serviciu control de gestiune), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de administrator financiar cu studii superioare (Șef serviciu control de gestiune), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
– Studii superioare economice;
– Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil de minimum 5 ani;
– Vechime efectivă de lucru în contabilitatea instituţiilor publice de minimum 3 ani;
– Cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar – contabil;
– Cunoştinţe avansate de operare calculator.

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
• Probă scrisă
• Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 02.03.2020-13.03.2020
Verificarea dosarelor de concurs: 17.03.2020-18.03.2020
Probă scrisă: 24.03.2020
Interviu: 26.03.2020

Bibliogarafia concursului
– OMFP Nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ;
– Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
– Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
– Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
– OUG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
– OMFP Nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OMFP Nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
– HG Nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
– OMFP Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu completările şi modificările ulterioare;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
– Carta SNSPA.

Atribuţii specifice postului:
– Participare la elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al instituţiei şi a propunerilor de rectificare a acestuia;
– Urmărirea execuţiei bugetare în conformitate cu limitele creditelor bugetare aprobate;
– Identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și fondurile publice;
– Asigurarea informaţiilor cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli necesare în procesul decizional la nivel de instituţie;

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
E-mail resurse.umane@snspa.ro
Web site: www.snspa.ro
Telefon: 0372177180

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget