Post contractual vacant, de administrator patrimoniu SSD, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de administrator patrimoniu SSD, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului
– Studii tehnice SSD (subinginer, inginer);
– Vechime minima in domeniu cel puțin 3 ani;
– Cunostinte operare PC;
– Capacitate de gestionare a timpului si prioritatilor;
– Abilitati de comunicare, relationare si coordonare a unei echipe de lucru;

Dosarul de concurs
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copie certificat de nastere copii;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
h. curriculum vitae.

Concursul va consta în:
• Probă scrisă
• Interviu

Calendarul concursului
Înscriere la concurs:02.03.2020-13.03.2020
Verificarea dosarelor de concurs: 17.03.2020-18.03.2020
Probă scrisă: 23.03.2020
Interviu: 25.03.2020

Tematica concursului
– Organizarea si functionarea unitatilor de invatamant superior;
– Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii;
– Norme generale privind intocmirea si utilizarea de documente financiar-contabile;
– Raspunderea patrimoniala conf.Codului Muncii;
– Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor;
– Paza obiectivelor , bunurilor, valorilor si persoanelor;
– norme privind organizarea parcului auto la institutii publice

Bibliogarafia concursului
– Legea Educatiei Nationale, Nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OMFP Nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
– Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu completarile si modificarile ulterioare;
– Legea 307/2006, privind apararea imporiva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea 53/2003, Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
– Legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca
– Ordonanta 80/2001, peivind normative de cheltuieli,pt autoritatile administratiei publice si Institutii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare
– Carta SNSPA
– Regulament de Organizare si Functionare a SNSPA
– Regulament de Ordine Interna pentru personalul tehnic/administrativ

Date de contact:
Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
E-mail resurse.umane@snspa.ro
Web site: www.snspa.ro
Telefon: 0372177180

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget