Post contractual vacant, de administrator financiar I(S), pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției RU-salarizare

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant, de administrator financiar I(S),  pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției RU-salarizare.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii superioare economice;
 • master în management financiar-contabil și audit;
 • vechime în specialitatea postului > 3 ani(salarizare);
 • cunoștințe Microsoft, Office(Word, Excel, Outlook), Internet, Sal Expertul tău în salarizare, Nexus ERP, CAK;
 • referințe.

  

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. acord recrutare pentru colectarea și procesarea datelor personale;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copie certificat de nastere copii;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 7. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 28.02.2022-11.03.2022
 • Verificarea dosarelor de concurs: 15.03.2022-16.03.2022
 • Proba scrisă:28.03.2022
 • Interviu: 30.03.2022

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea – cadru nr. 153/2017 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
 • OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • O.U.G. nr. 17/2017privind unele măsuri în domeniul învățământului;
 • HOTĂRÂRE Nr. 1071/2021 din 4 octombrie 2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Carta SNSPA;
 • Regulament de organizare şi funcţionare SNSPA.

 

Informaţii suplimentare:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Telefon: 0372177170; 0372177180

Website: www.snspa.ro

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget