Post contractual vacant, de administrator financiar (S) cu atribuții gestiune magazie central SNSPA pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de administrator financiar (S) cu atribuții gestiune magazie central SNSPA pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare;
 • Minim 5 ani experienta intr-o pozitie similara (gestionar) dovedită prin documente justificative (ex. sarcini exacte, decizii, etc.);
 • Referinte de la angajatorul la care a ocupat o pozitie similara;
 • Cunostinte operare computer (Windows si aplicatii de tip Office, etc);
 • Constituie avantaj utilizarea anterioara a unui program integrat de contabilitate-gestiune.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă;
 • Interviu.

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 01.08.2022-12.08.2022;
 • Verificarea dosarelor de concurs: 17.08.2022;
 • Proba scrisă: 30.08.2022;
 • Interviu: 01.09.2022.

 

Bibliografie

 • Legea educației naționale nr. 1/2011
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
 • O.M.F.P.  nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare, privind pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
 • O.M.F.P.  nr. 2.634/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind documentele financiar-contabile
 • Legea nr. 22/1969 cu modificările și completările ulterioare, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 • OSGG nr.600/2018 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • OMFP 1792/2002 – Ordin ALOP actualizat 2022 – Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice
 • Procedura internă SNSPA privind „Desfășurarea procesului de achiziții publice și urmărirea derulării contractelor”
 • Procedura internă SNSPA privind „Circuitul documentelor prin registratură”
 • Carta SNSPA

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget