Post contractual vacant, de administrator patrimoniu I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant, de administrator patrimoniuI(S),  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Abilități de operare pe calculator (Word, Excel, Powerpoint, baze de date);
 • Studii tehnice de lungă durată intr-unul din  domenii: Construcții,  Managementul sistemelor tehnice, intrețire și  exploatare, instalații electrice , automatizare, exploatare instalatii termice ,  climatizare, exploatarea si intretinerea instalatiilor de alimentare gaze naturale;
 • Spirit organizatoric;
 • Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
 • Vechimea in munca minim 5 ani in instituții publice

 Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 24.05.2021-07.06.2021
 • Verificarea dosarelor de concurs: 10.06.2021-11.06.2021
 • Proba scrisă:16.06.2021
 • Interviu: 22.06.2021

 

Atribuții generale specifice postului:

 1. Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului;
 2. Realizarea planificării activității de intreținere a instalațiilor tehnice, din sediile SNSPA, Bdul Expoziției,Strada Povernei,Bdul Ficusului,Calea Plevnei, Bdul.Biruinței Pantelmon.
 3. Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de intretinere;
 4. Elaborarea tematicii și a graficului de control al activității personalului din subordine;
 5. Identificarea soluțiilor optime de reparații si intrținere, prin consultare cu directorul administrativ;
 6. Întocmirea referatelor, notelor de fundamentare, documentatiei tehnice pentru activitațile desfasurate, privind necesarul de servicii,lucrări, materiale , piese de schimb si subansabluri ;
 7. Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, privind funționarea instalatiilor tehnice ale SNSPA, autorizații, avize ;
 8. Gestionarea eficientă a inventarului incredințat și resurselor materiale;
 9. Gestionarea contractelor de servicii, lucrări,ce revin direcției administrative, in colaborare cu ceilalți salariați implicați;
 10. Se documentează periodic privind legislația în vigoare

 

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu, studii superioare

 1. Organizarea si functionarea SNSPA -ROF
 2. Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic;
 3. Norme tehnice privind exploatarea si intreținerea instalațiilor electrice, exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
 4. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii – procedura de autorizare;
 5. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
 6. Elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina documentele financiar-contabile
 7. Obligatiile angajatorilor, obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 8. Receptia lucrarilor de construcții si instalatii;
 9. Autorizarea,utilizarea/exploatarea și verificarea tehnică a cazanelor de apa caldă și cazane de abur de joasa presiune;
 10. Raspunderea patrimoniala (conf. Codului Muncii);
 11. Dispozitii generale, obligatii privind apararea impotriva incendiilor;
 12. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu 

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Carta SNSPA.
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SNSPA.
 4. LEGEA nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. H. G. nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.
 6. LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 7. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Legea nr.10- privind calitatea in construcții.
 9. H.G.  nr.343/18.05.2017.  pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de construcșii si instalațiilor aferente.
 10. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor privind angajarea,lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice.
 11. Norme Tehnice din 10 mai 2018, aprobate prin Ordinul nr.89 din 10 mai 2018 al ANRE.
 12. Normativ  I 7/2011 – pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente cladirilor.

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget