Post contractual vacant, de auditor, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul economic;
 • vechime minimum 10 ani în specialitatea studiilor, minimum 5 ani în instituții bugetare;
 • experiență în domeniul auditului public intern sau controlului intern de minim 1 an;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională nivel mediu;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (sistem operare WINDOWS + MS OFFICE);
 • competențe profesionale: audit intern, expertiză contabilă, control intern, management;
 • bune abilităţi de planificare, cercetare și analiză, evaluare, comunicare și raportare, consiliere, perseverență, capacitate de a-şi asuma responsabilitatea, spirit de echipă, creativitate, adaptabilitate, iniţiativă, dinamism;
 • studiile universitare de masterat în audit intern constituie avantaj.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în: 

 • Proba scrisă
 • Interviu

Calendarul concursului

Înscriere la concurs: 03.05.2021-14.05.2021

Verificarea dosarelor de concurs: 18.05-19.05.2021

Proba scrisă: 24.05.2021

Interviu : 27.05.2021

 

Bibliografie

 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;
 • Legea nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;
 • Legea nr. 115/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017;
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 • OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 • HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 • HG nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
 • Legea nr. 82/1991 -Legea contabilităţii -republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă:Toate actele normative indicate vor fi studiate în forma actualizată, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematică:

 • Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
 • Dosarul de audit public intern;
 • Carta auditului intern și Codul privind conduita etică a auditorului public intern;
 • Planificarea activității de audit public intern;
 • Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul public intern;
 • Norme de calificare ale auditului public intern;
 • Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern;
 • Numirea şi revocarea auditorilor interni;
 • Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
 • Elaborarea planului de audit public intern;
 • Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;
 • Etapele misiunii de audit public intern;
 • Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public intern;
 • Tipuri de audit intern;
 • Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
 • Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern;
 • Organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;
 • Dispoziţii privind controlul financiar preventiv;
 • Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codul Controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice;
 • Principii şi reguli bugetare;
 • Codul privind conduita etică a auditorului intern;
 • Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Contractul individual de muncă.

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare:

Telefon: 0372177180

web-site: www.snspa.ro

e-mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget