Post contractual vacant, de conducere, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de șef formație pază în cadrul Direcției Administrative


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de conducere, vacante, de șef formație pază în cadrul Direcției Administrative.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii medii sau superioare;
 • experiență minimum 3 ani în desfășurarea activităților de pază.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Probă scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 27.01.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bd. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 02.02.2023, ora 10:30;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Tematică

 1. Sistemul de paza si dispozitivul de paza;
 2. Mijloace tehnice folosite in paza;
 3. Postul si agentul de paza;
 4. Obligatiile si drepturile personalului de paza;
 5. Atributiile si raspunderile personalului de paza;
 6. Documentele specific necesare executarii evidentei serviciului de paza si modul de utilizare a acestora;
 7. Accesul in obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor si mijloacelor de transport;
 8. Principalele reguli de comportament, reguli de protectia muncii si PSI.

 

Bibliografie

 1. Legea nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 2. Hotararea nr.301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 3. Legea nr.319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la sanitate si Securitate in munca;
 4. Legea nr.307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la aparare impotriva incendiilor;
 5. Legea nr.53/2003-codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare (drepturile si obligatiile angajatorului);
 6. Legea nr.44 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 03.01.2023-17.01.2023, la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 20.12.2022
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 03.01.2023-12.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
13.01.2023 interval orar: 8:30-13:30
16.01.2023-17.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.01.2023-19.01.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.01.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.01.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2023
7 Susţinerea probei scrise 27.01.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 30.01.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 31.01.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.02.2023
11 Susţinerea interviului 02.02.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.02.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.02.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.02.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 08.02.2023

*Pe data de 06.01.2023 nu se depun dosare

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de șef formație pază, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 3/05.01.2023 admis
2 RU 4/05.01.2023 admis
3 RU 5/09.01.2023 admis
4 RU 7/11.01.2023 admis
5 RU 8/11.01.2023 admis
6 RU 9/12.01.2023 admis
7 RU 22/16.01.2023 respins Nu îndeplinește condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs
8 RU 26/17.01.2023 admis
9 RU28/17.01.2023 admis
10 RU 29/17.01.2023 respins Nu îndeplinește condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs

 

Conform art 46 (3) Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut: b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere din Hotărâre nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 5/09.01.2023 85 pct Admis
2 RU 4/05.01.2023 80 pct Admis
3 RU 3/05.01.2023 70 pct Admis
4 RU 9/12.01.2023 70 pct Admis
5 RU 7/11.01.2023 Nu s-a prezentat
6 RU 8/11.01.2023 Nu s-a prezentat
7 RU 26/17.01.2023 Nu s-a prezentat

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj

interviu

Rezultat

interviu

Observații
1 RU 5/09.01.2023 95 pct Admis
2 RU 9/12.01.2023 90 pct Admis
3 RU 3/05.01.2023 85 pct Admis
4 RU 4/05.01.2023 85 pct Admis

 

Conform art. 47 (4) din  Hotărâre nr. 1336/2022 – “Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.”

Conform art. 53 din  Hotărâre nr. 1336/2022 — “După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.”

 

Rezultatul concursului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Rezultat probă scrisă Rezultat

interviu

Rezultat

final

Rezultat

concurs

1 RU 5/09.01.2023 85 pct 95 pct 90 pct Admis pentru angajare
2 RU 4/05.01.2023 80 pct 85 pct 82.5 pct Respins
3 RU 9/12.01.2023 70 pct 90 pct 80 pct Respins
4 RU 3/05.01.2023 70 pct 85 pct 77.5 pct Respins

 

Conform art. 47 (4) din  Hotărâre nr. 1336/2022 – “Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.”

Conform art. 53 din  Hotărâre nr. 1336/2022 — “După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.”

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget