Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Administrator financiar I (S) în cadrul Direcției Control Intern

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție, vacante, de Administrator financiar I (S) în cadrul Direcției Control Intern.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în drept sau ştiințe economice;
 • Vechime minimum 5 ani în instituții bugetare;
 • Cunoştinţe de operare pe calculator (sistem operare Windows, Excel, Ms Office);
 • Abilitati de comunicare, capacitate de analiză si sinteză, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte din domeniile de activitate, clare si corecte.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 01.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 07.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Tematică

 • Cerințele proiectării, implementării și dezvoltării continue a unui sistem de control intern managerial viabil la entitățile publice;
 • Etapele parcurse de entitățile publice în procesul de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial propriu;
 • Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial. Componență și atribuții;
 • Gruparea standardelor în cadrul elementelor cheie ale controlului intern managerial;
 • Procesul de gestionare a riscurilor. Metodologie;
 • Proceduri operaționale. Elaborare și revizuire;
 • Autoevaluarea sistemului de control intern managerial al entităților publice;
 • Obiectivele generale ale controlului intern managerial;
 • Codul controlului intern managerial al entităților publice;
 • Structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ;
 • Principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
 • Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

 

Bibliografie

 1. Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, Titlul XI, cap.I, II, III.
 4. OG nr. 119/1999 cu modificările și completările ulterioare, privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv;
 5. OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Codului controlului intern managerial la entitatile publice;
 6. OMFP   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. OMFP   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 9. OMFP nr. 2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 03.01.2022-17.01.2022, la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului  22.12.2022
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 03.01.2023-05.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
09.01.2023-12.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
13.01.2023 interval orar: 8:30-13:30
16.01.2023-17.01.2023 interval orar 8:30-15:30
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.01.2023-19.01.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.01.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.01.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2023
7 Susţinerea probei scrise 01.02.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 02.02.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.02.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.02.2023
11 Susţinerea interviului 07.02.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 08.02.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.02.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.02.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 13.02.2023

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de administrator financiar I S în cadrul Direcției de Control Intern, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 14/13.01.2023 admis
2 RU 24/16.01.2023 admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Observații
1 RU 14/13.01.2023 nu s-a prezentat
2 RU 24/16.01.2023 85 pct admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Observații
1 RU 24/16.01.2023 89,3 pct admis

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatul concursului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Rezultat selecție dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observații
1 RU 24/16.01.2023 admis 85 pct. 89,3 pct. 87,15 pct. Admis pentru angajare
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget