Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Direcției Administrative

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție, vacante, de Administrator patrimoniu I (S) în cadrul Direcției Administrative.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare in domeniul tehnic/ stiinte sociale/administrative/ economice absolvite cu diplomă de licenta;
 • Vechime în muncă: min 10 ani;
 • Experienţa 3 ani pe un post similar;
 • Cunoştinţe bune privind utilizarea Microsoft Office;
 • Abilităţi de conducere a echipelor, comunicare, relaţionare;
 • Capacitate de analiză, sinteză, de a face faţă unor situaţii dinamice  şi de a respecta termenele limită.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 27.01.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 02.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Tematică

 • Structură, organizarea şi responsabilităţile organizare şi responsabilităţi Direcția general Administrativă a universității;
 • Norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii;
 • Atribuţiile principale ale gestionarului, condiţii privind angajarea gestionarilor, răspunderea penală şi civilă a gestionarului;
 • Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar – contabile;
 • Norme specifice de utilizare a documentelor finaciar- contabile;
 • Elemente obligatorii care trebuie să le conţină documentele finaciar – contabile;
 • Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • Obligaţiile angajatorilor, obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Evenimente (comunicarea, cercetarea, raportarea şi înregistrarea evenimentelor ce privesc securitatea şi sănătatea în muncă);
 • Dispoziţii generale, obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor.

 

Bibliografie

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al universităţii;
 2. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
 4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 319/2006- a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 11. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile , cu modificările şi completările ulterioare;
 12. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 13. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 03.01.2022-17.01.2022, la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 03.01.2023-05.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
09.01.2023-12.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
13.01.2023 interval orar: 8:30-13:30
16.01.2023-17.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.01.2023-19.01.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.01.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.01.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2023
7 Susţinerea probei scrise 27.01.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 30.01.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 31.01.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.02.2023
11 Susţinerea interviului 02.02.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.02.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.02.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.02.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 08.02.2023
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget