Două posturi contractual vacante, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de Auditor intern I (S) în cadrul compartimentului Audit Intern

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție, a 2 posturi vacante  de Auditor intern I (S) în cadrul compartimentului Audit Intern.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă/Ciclul I Bologna –  diplomă studii universitare de licență în domeniul economic;
 • Vechime minimum 10 ani în specialitatea studiilor, minimum 5 ani în instituții bugetare;
 • Experiență în domeniul auditului public intern sau a controlului intern de minim 3 ani;
 • Cunoaștere și utilizaresistem de operare Windows and MS Office, nivel mediu/avansat, dovedit cu certificat/atestat ECDL;
 • Engleză nivel mediu – dovedita cu certificat;
 • Competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit intern;
 • Cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;
 • Cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern, guvernanţă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei şi drept;
 • Cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni fraudele, nefiind în sarcina auditorilor interni investigarea acestora;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele, constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit intern.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. curriculum vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 30.01.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 03.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Tematică

 • Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
 • Dosarul de audit public intern;
 • Carta auditului intern și Codul privind conduita etică a auditorului public intern;
 • Planificarea activității de audit public intern;
 • Etape, proceduri și documente care definesc o misiune de regularitate în auditul public intern;
 • Norme de calificare ale auditului public intern;
 • Analiza și scopul analizei riscurilor asociate obiectivelor misiunii de audit public intern;
 • Numirea şi revocarea auditorilor interni;
 • Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
 • Elaborarea planului de audit public intern;
 • Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;
 • Etapele misiunii de audit public intern;
 • Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public intern;
 • Tipuri de audit intern;
 • Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
 • Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern;
 • Organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;
 • Dispoziţii privind controlul financiar preventiv;
 • Evaluarea sistemelor de control intern managerial în conformitate cu prevederile OSGG nr 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codul Controlului intern/managerial al entităților publice;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice;
 • Principii şi reguli bugetare;
 • Codul privind conduita etică a auditorului intern;
 • Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Contractul individual de muncă.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,  cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern;Legea nr. 115/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2017;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 5. HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern;
 6. OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codul controlului intern managerial al entităţilor publice;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 8. OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
 9. HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
 10. HG nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice;
 11. Legea nr. 82/1991 -Legea contabilităţii -republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 18. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune în perioada 03.01.2022-17.01.2022, la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 22.12.2022
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 03.01.2023-05.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
09.01.2023-12.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
13.01.2023 interval orar: 8:30-13:30
16.01.2023-17.01.2023 interval orar: 8:30-15:30
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.01.2023-19.01.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.01.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.01.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.01.2023
7 Susţinerea probei scrise 30.01.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 31.01.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 01.02.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.02.2023
11 Susţinerea interviului 03.02.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.02.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 07.02.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.02.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 09.02.2023
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget