Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de consilier juridic IA(S) în cadrul Direcției Juridice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de consilier juridic IA (S) în cadrul Direcției Juridice.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Vechime în specialitate minim 3 ani;
 • Studii universitare de master cu diplomă de absolvire constituie un avantaj;
 • Vechime în sistemul de învățământ constituie avantaj.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 18.05.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 24.05.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • Carta SNSPA;
 • Codul de procedură civilă;
 • Codul muncii-Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul civil-Legea nr. 287/2009.

 

Tematica

1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • Dispoziții generale;
 • Actele de procedură;
 • Nulitatea actelor de procedră civilă;
 • Termenele procedurale;
 • Procedura contencioasă;
 • Procedura în fața primei instanțe;
 • Cercetarea procesului;
 • Unele incidențe procedurale;
 • Căile de atac;
 • Căile extraordinare de atac.

 

2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • Despre Bunuri;
 • Proprietatea publică;
 • Despre obligaţii;
 • Izvoarele obligaţiilor- Contractul;
 • Executarea obligaţiilor.

 

3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare:

 • Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ;
 • Procedura de executare.

 

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • Contractul individual de muncă;
 • Răspunderea juridică;
 • Jurisdicţia muncii.

 

5. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare

 • Învăţământul superior – Dispoziţii generale;
 • Structura organizatorică a instituţiilor de învăţământ superior;
 • Organizarea studiilor universitare;
 • Structura anului universitar;
 • Programe de studii universitare;
 • Forme de organizare;
 • Contracte de studii;
 • Studii universitare de licenţă;
 • Studii universitare de master;
 • Studii universitare de doctorat;
 • Conducerea universităţilor;
 • Finanţarea şi patrimoniul universităţilor.

 

6. Carta SNSPA

 • Domeniul de reglementare, misiune, principii;
 • Organizarea şi conducerea SNSPA;
 • Alegerea structurilor de conducere;
 • Dimensiunea academică şi măsurile de asigurare a calităţii activităţilor universitare;
 • Resursele umane şi materiale ale universităţii;
 • Procedura de adoptare şi modificare a Cartei, Anexă. Codul de etică al SNSPA.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 13.04.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 24.04.2023-08.05.2023

Luni-joi in intervalul 8:30-15:30

Vinerea in intervalul 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 12.05.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.05.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 16.05.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.05.2023
7 Susţinerea probei scrise 18.05.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 19.05.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 22.05.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.05.2023
11 Susţinerea interviului 24.05.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 25.05.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 26.05.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.05.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 30.05.2023

Pe data de 01.05.2023 nu se depun dosare.

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de consilier juridic IA (S) în cadrul Direcției juridice, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 43/05.05.2023 admis
2 45/08.05.2023 admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

*Pentru postul de Consilier juridic din cadrul Direcției Juridice scos la concurs, procedura de selectie continuă, acest post încadrându-se la prevederile art IV alin. 6 din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Observații
1 43/05.05.2023 50,33 pct admis
2 45/08.05.2023 54,66 pct admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj interviu scrisă Observații
1 43/05.05.2023 83,33 pct admis
2 45/08.05.2023 90,66 pct admis

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatul concursului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observații

 

1 RU 43/05.05.2023 50,33 pct 83,33 pct 66,83 pct respins
2 RU 45/08.05.2023 54,66 pct 90.66 pct 72,66 pct admis

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget