Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de expert (S) în cadrul Biroului Identitate vizuală și comunicare online

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de expert (S) în cadrul Biroului Identitate vizuală și comunicare online.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare – Jurnalism;
 • Cunoştinţe în domeniul: optică, multimedia;
 • Cunoștințe în prelucrarea digitală a imaginilor fotografice, finisare fotografii pentru postare pe website-uri;
 • Experiență de minimum 10 ani în organizarea de evenimente academice;
 • Experiență de minimum 10 ani în tehnică și artă fotografică;
 • Experiență de minimum 5 ani în activități de comunicare cu studenții;
 • Experiență în realizarea materialelor multimedia pentru presă (print & online);
 • Experiență în realizarea, editarea de materiale multimedia pentru website, newslettere, broșuri, atât electronice, cât și pentru print etc.
 • Experiență în arhivarea și gestionarea bazelor de date care conțin materiale multimedia;
 • Cunoașterea normelor de ceremonial și protocol diplomatic;
 • Cunoștințe utilizare PC (Word, Excel, Adobe Photoshop, Nero Burning Rom etc.);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 17.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 23.02.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Tematică

 • Organizarea activităţii de relaţii publice într-o universitate;
 • Comunicarea externă și internă în universitate;
 • Organizarea evenimentelor din universități;
 • Promovarea imaginii universității;
 • Comunicarea cu ajutorul imaginii fotografice;
 • Estetica imaginii fotografice;
 • Genuri de fotografii;
 • Fotografia digitală;
 • Fotografia de eveniment.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative;
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA;
 • Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA;
 • Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere;
 • Procedura de sistem – 10 Informarea și Comunicarea;
 • Emilian Manciur – “Protocol institutional”, Editura Comunicare.ro, 2008;
 • Gabriela Sandu – “Manual de fotojurnalism”, Editura Tritonic, 2004;
 • Sharon Sayler- “Limbajul corpului tau; fii un model, influenteaza, inspira incredere si creeaza parteneriate durabile”, Curtea Veche Publishing, 2012;
 • Septimiu Chelcea, Loredana Ivan, Adina Chelcea – “Comunicarea nonverbala: gesturile si postura: cuvintele nu sunt de ajuns”, Editura Comuniare.ro 2005;
 • Michael Freeman – “Ochiul fotografului”, Editura Litera international, 2011;
 • Mark Galer, Les Horvat – “Imaginea digitala”, Editura Ad Libri 2004.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 19.01.2022
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 30.01.2023-10.02.2023

Luni-joi în intervalul: 8:30-15:30

Vineri în intervalul: 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 13.02.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.02.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.02.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.02.2023
7 Susţinerea probei scrise 17.02.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 20.02.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 21.02.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.02.2023
11 Susţinerea interviului 23.02.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.02.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 27.02.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.02.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 28.02.2023

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de expert(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 33/06.02.2023 admis

 

Conform art 46 (3) Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție din Hotărâre nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 33/06.02.2023 97 pct Admis

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul interviu Rezultatul interviu Observații
1 RU 33/06.02.2023 100 pct Admis

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Rezultatul concursului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat

interviu

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 33/06.02.2023 97 pct 100 pct 98.5 pct Admis pentru angajare

 

Conform art. 47 (4) din  Hotărâre nr. 1336/2022 – “Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.”

Conform art. 53 din Hotărâre nr. 1336/2022 — “După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.”

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget