Post contractual vacant de expert consultant IA (S) în cadrul Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant un post contractual vacant de expert consultant IA (S) în cadrul Centrului pentru promovarea Participării și Democrației, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă. 

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Educatie solicitata: absolvent de studii superioare de lunga durata – doctorand sau doctor în științe politice;
 • Vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
 • Experienta specifica de minim 10 ani, pe următoarele componente:
 • Diplomatie și relații internaționale, cu accent pe relațiile transatlantice;
 • Buna cunoaștere a contextului socio-politic din România, UE, NATO;
 • Analiză politică și de comunicare, pentru proiecte relevante la nivel național sau internațional;
 • Abilități de lucru la distanța – autonomie în indeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea termenelor limită, comunicare eficientă cu echipa de proiect;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat.

 Experienţa în participarea la proiecte care implică expertiză în relații internaționale, în cadrul unor instituții publice, pe parcursul ultimilor 5 ani, constituie un avantaj.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Depunerea dosarelor de concurs: 26.09.2022 – 07.10.2022
 • Selecţia dosarelor: 12.10.2022
 • Proba scrisă: 17.10.2022
 • Interviu: 19.10.2022

 

Bibliografie

 • John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations (8th edn), Oxford University Press, 2019;
 • Georg Sørensen, Jørgen Møller, Robert Jackson, Introduction to International Relations: Theories and Approaches (8th edn), Oxford University Press, 2022;
 • Paul D. Williams, Matt McDonald, Security Studies. An Introduction (3rd edn), Routledge, 2018;
 • Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, International Relations Theory (6th edn), Rowman & Littlefield Publishers, 2019;
 • Nan Lin, Karen Cook, Ronald S. Burt (eds.), Social Capital: Theory and Research, Routlege, 2017;
 • Trent A. Engbers, Michael F. Thompson, Timothy F. Slaper, „Theory and Measurement in Social Capital Research”, Social Indicators Research, vol. 132, 2017, 537–558;
 • Carta SNSPA.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget