Post contractual vacant, de expert (S) pe perioadă determinată, în cadrul Biroului Erasmus+ SNSPA

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert (S) pe perioadă determinată, în cadrul Biroului Erasmus+ SNSPA.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Minimum 1 an vechime în muncă;
 • Studii universitare de licență în științe administrative, științe politice, relații internaționale și studii europene, comunicare și relații publice sau management;
 • Experiență în organizarea de evenimente majore/ cu vizibilitate națională și internațională pentru tineri, studenți și alte evenimente relevante pentru activitatea universității;
 • Experiență în activități de promovare a programelor de tip Erasmus sau alte programe internaționale dedicate studenților și profesorilor;
 • Competențe lingvistice de limba engleză – nivel mediu sau avansat.

 

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 16.10.2023, ora 11:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 20.10.2023, ora 11:20;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București.

 

 

Bibliografie

 • Legea nr. 199/2023 a învățământului superior, Capitolul V, secțiunile, 1, 2 și 3;
 • Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, aprobată prin Hotărârea Senatului 45/2019, disponibil pe site-ul www.snspa.ro;
 • Carta studentului Erasmus, disponibilă pe site-ul www.erasmus.snspa.ro;
 • Ordinul  Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate;
 • Ghidul Programului Erasmus+ (2023), pp. 4-36; pp. 39-77, disponibil la https://www.erasmusplus.ro/ghidul-erasmus.

 

 

Tematică

 • Structura învățământului superior și programele de studii universitare;
 • Misiunea și obiectivele SNSPA;
 • Drepturile și obligațiile unui student Erasmus, înainte, în timpuș și după terminarea mobilității;
 • Recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul mobilităţilor
 • Erasmus;
 • Structura Programului Erasmus+;
 • Obiectivele unui proiect de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior;
 • Tipurile de mobilități: mobilitatea studenților; mobilitatea personalului.

 

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 13.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 18.09.2023-29.09.2023

Luni-joi in intervalul 8:30-15:30

Vinerea in intervalul 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023
7 Susţinerea probei scrise 16.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 17.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 18.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.10.2023
11 Susţinerea interviului 20.10.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 23.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.10.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 26.10.2023

 

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de exper (S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 63/29.09.2023 admis
2 RU64/29.09.2023 admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de 16.10.2023, ora 11:00, la sediul din Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

 

Conform art 46 (3) Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție din Hotărâre nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații declarații admiși sunt rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul probei scrise

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată cu perioadă de probă a postului contractual vacant de exper (S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 63/29.09.2023 95 pct Admis pentru interviu
2 RU64/29.09.2023 90 pct Admis pentru interviu

 

Interviul se va desfășura în data de 20.10.2023, ora 11:20, la sediul din Bld. Expoziției, nr. 30A, sector 1 , București, etajul 6, sala 619.

 

Conform art 46 (3) Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut: a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție din Hotărâre nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctajul probei scrise Rezultatul interviu Observații
1 RU 63/29.09.2023 100 pct Admis
2 RU64/29.09.2023 100 pct Admis

 

Conform art. 47 din Hotărâre nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau la proba practică și interviu, după caz.

 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

 

 

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar    Rezultat

Probă scrisă

Rezultat

interviu

Rezultat final Rezultat concurs
1 RU 63/29.09.2023 95 pct 100 pct 97.5 pct Admis pentru angajare
2 RU 64/29.09.2023 90 pct 100 pct 95 pct

 

 

Conform art. 47 din Hotărâre nr. 1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice.

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau la proba practică și interviu, după caz.

 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget