Post contractual vacant, de referent I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant, de referent I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 1. Abilități foarte bune de operare pe calculator (Word, Excel, Powerpoint, baze de date);
 2. Studii Superioare: economice sau administrative;
 3. Spirit organizatoric;
 4. Abilități de comunicare, relaționare cu studenții;
 5. Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 6. Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
 7. Vechimea in munca minim 3 ani.

  

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 07.02.2022-18.02.2022
 • Verificarea dosarelor de concurs: 21.02.2022-22.02.2022
 • Proba scrisă:02.03.2022
 • Interviu: 04.03.2022

 

Atribuții generale specifice postului:

 1. Elaborarea și redactarea documentelor specifice  activității administrative;
 2. Evidența documentatiei pentru activitațile desfasurate în cadrul direcție administrative;
 3. Gestionarea contractelor de cazare in căminele studențești.

 

Tematică

 1. Organizarea si functionarea SNSPA; 2. 2. Organizarea si funcționarea căminelor studențesti ale SNSPA;
 2. Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic;
 3. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice;
 4. Obligatiile angajatorilor, obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;
 5. Raspunderea patrimoniala conf. Codului Muncii);
 6. Dispozitii generale, obligatii privind apararea impotriva incendiilor; 8. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

 

Bibliografie 

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Carta SNSPA;
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SNSPA; 4. Regulamentul de Funcționare si Organizare a caminelor SNSPA;
 4. LEGEA nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. H. G. nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
 6. LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor privind angajarea,lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice.

 

Informaţii suplimentare:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Telefon: 0372177170, 0372177180

Website: www.snspa.ro

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget