Post contractual vacant, de secretar II(S), pe perioadă determinată de 1 an de zile cu perioadă de probă, din cadrul Facultății de Științe Politice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  1 post contractual vacant, de secretar II(S), pe perioadă determinatăde 1 an de zile  cu perioadă de probă, din cadrul Facultății de Științe Politice.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Minim 2 ani de experiență profesională relevantă

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Probă scrisă
 • Probă practică-calculator
 • Interviu

Calendarul concursului

Înscriere la concurs17.02.2020-28.02.2020

Verificarea dosarelor de concurs: 03.03.2020-04.03.2020

Probă scrisă: 10.03.2020

Probă practică-calculator: 12.03.2020

Interviu: 16.03.2020

 

Bibliografie:

Proba scrisă

Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale

Carta SNSPA(site SNSPA)

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA(site SNSPA)

Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile(ECTS/SECT)(site SNSPA)

Regulamnentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (site SNSPA)

Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (site SNSPA)

 

Proba practică

Cunoștințe operare Microsoft Office(Excel, Word, Power Point)

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

E-mail resurse.umane@snspa.ro

Telefon: 0372177180

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget