Post contractual vacant, Director al Direcției Comunicare și Media, pe perioadă nedeterminată

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de Director al Direcției Comunicare și Media, pe perioadă nedeterminată.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

Experiență profesională de minimum 10 ani în instituțiile de învățământ superior
Experiență profesională de minimum 10 ani în domeniul comunicării și relațiilor publice
Experiență în organizarea evenimentelor academice (ceremoniile decernării titlului de Doctor Honoris Causa, conferinţe, colocvii, workshop-uri, lansări de carte, mese rotunde etc.)
Experiență în domeniul comunicării online
Cunoştinţe de operare ale suitei de aplicații Microsoft Office- nivel avansat
Cunoştinţe de e-mail marketing
Cunoştinţe DTP: experiență în realizarea de afișe, broșuri, documente electronice etc
Cunoștințe de management al conținutului electronic (CMS)
Experienta în gestionarea rețelelor social media
Cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a limbii engleze

Condiții generale
Capacităţi de previziune, decizie, coordonare
Organizat(ă), capabil(ă) să își fixeze priorități și să le aduca la indeplinire, respectând termenele
Capabil(ă) să coordoneze mai multe proiecte simultan
Capacitatea de a lucra în condiții de stres
Personalitate creativă şi cu iniţiativă, capabila sa lucreze în echipă
Aptitudini de înțelegere a noțiunilor tehnice
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit
Cunoaşterea temeinică a legislaţiei în domeniul învățământului superior

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

Tematică

 1. Organizarea activităţii de relaţii publice într-o universitate;
 2. Comunicarea externă și internă în universitate
 3. Organizarea evenimentelor din universități
 4. Promovarea imaginii universității

 

 

 

Bibliografie:

 1. Carta SNSPA
 2. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului
Înscriere la concurs: 23.09.2019-04.10.2019
Verificarea dosarelor de concurs: 09.10.2019-10.10.2019
Probă scrisă 15.10.2019
Interviu: 17.10.2019

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)
Informaţii suplimentare
E-mail: resurseumane@snspa.ro
Telefon: 0213180886;0372177137

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget