Post contractual vacant, expert (S), pe perioadă determinată de un an, în cadrul Centrului de Studii Strategice din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant, expert (S), pe perioadă determinată de un an, în cadrul Centrului de Studii Strategice din cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Minimum 6 ani vechime în muncă;
 • Studii universitare de licență și masterat în unul dintre următoarele domenii: relații internaționale, științe politice sau studii de securitate;
 • Experiență de minimum 5 ani în activități din zona relațiilor internaționale și/sau studiilor de securitate;
 •  Deținerea  titlului de doctor sau are statut de doctorand la momentul concursului;
 •  Competențe lingvistice de limba engleză și limba franceză la nivel avansat;
 •  Experientă în organizații sau instituții internaționale cu responsabilității pe zona de politică sau studii de securitate;

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

Înscriere la concurs:28.09.2020-09.10.2020

Verificarea dosarelor de concurs:14.10.2020-15.10.2020

Proba scrisă: 21.10.2020

Interviu:23.10.2020

 

Bibliografie

Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative;

Strategia Naţională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024 „Împreună, pentru o Românie sigură şi prosperă într-o lume marcată de noi provocări”, Administratia Prezidentiala, Bucuresti, 2020;

Tratatul  privind  Uniunea  Europeană (versiune  consolidată)  – Titlul  V. Dispoziții   generale   privind   acțiunea   externă   a   uniunii   și   dispoziții   speciale   privind   politica  externă și  de  securitate  comună, Jurnalul oficial al Uniunii Europene C 326/15, 2012;

Conceptul  Strategic  pentru  apărarea  şi  securitatea  membrilor  Organizaţiei  Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat de şefii de stat şi de Guvern la Summit-ul  NATO  de  la Lisabona (19-20 noiembrie 2010);

Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică. O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Serviciul European de Actiune Externa, 2016;

The European Union’s Global Strategy. Three Years On, Looking Forward, EEAS, 2019,

Declarația adoptată în urma Reuniunii NATO la Nivel Înalt de la Londra – 3-4 decembrie 2019;

 

 

Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177180

E-mail resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

 

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget