2 posturi contractual vacante, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de secretar cu studii superioare în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar cu studii superioare în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

 

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Absolvent de studii de licență;
 • Cunoștințe de operare Microsoft Office;
 • Abilități de comunicare, competente de relaționare cu beneficiari diverși (structuri interne, studenți);
 • Noțiuni de secretariat, birotică, circuitul documentelor, arhivare;
 • Cunoașterea lb eng constituie un avantaj.

 

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 27.10.2023 ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, etaj 5, sala 516 (Decanat), Sector 1, București.

Proba practică:

 • data şi ora desfăşurării: 02.11.2023, ora 9:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 08.11.2023, ora 14:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

 

Bibliografie

Proba scrisă:

 • Legea învăţământului superior nr.199/2023 cu modificările și completările ulterioare (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Carta SNSPA (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din SNSPA (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Regulamentul de organizare a examenului de finalizare a studiilor (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Regulamentul și metodologia de organizare a concursului de admitere (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA);
 • Regulament privind acordarea burselor în SNSPA (documentul se regăsește pe pe website-ul SNSPA).

Bibliografie suplimentară pentru candidații fără certificat ECDL:

 • Ionut Danaila ECDL Editare de text. Microsoft Word 2019. București. Editura ECDL România;
 • Ionut Danaila ECDL Calcul Tabelar. Microsoft Excel 2019. București. Editura ECDL România;
 • ECDL România, Utilizarea calculatorului in 7 module – ECDL Complet, 2012.

 

 

Tematica probei scrise

 • Organizarea fișierelor: directoare, lucrul cu fișierele, tipărire;
 • Procesare text: crearea unui document, formatare, pregătirea imprimării;
 • Informație și comunicare: navigarea pe internet, poștă electronică;
 • Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule și funcții.

 

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 03.10.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 09.10.2023-20.10.2023

Luni-joi in intervalul 8:30-15:30

Vinerea in intervalul 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 23.10.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.10.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.10.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.10.2023
7 Susţinerea probei scrise 27.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 30.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 31.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.11.2023
11 Susţinerea probei practice 02.11.2023
12 Afişarea rezultatului probei practica 03.11.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 06.11.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.11.2023
15 Susţinerea interviului 08.11.2023
16 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.11.2023
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.11.2023
18 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.11.2023
19 Afişarea rezultatului final al concursului 14.11.2023

 

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  posturilor contractual vacante de servant pompier, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 65/16.10.2023 admis
2 RU 66/18.10.2023 admis

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 65/16.10.2023 38 pct Respins
2 RU 66/18.10.2023 67 pct Admis pentru proba practică

 

Proba practică se va desfășura în data de 02.11.2023, ora 09:00, la sediul din Bld. Expoziției nr.30A, sala 506.

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul probei practice

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba practica Rezultatul probei practice Observații
1 RU 66/18.10.2023 94 pct Admis pentru interviu

 

Interviul se va desfășura în data de  08.11.2023, ora 14:00, la sediul din Bld. Expoziției nr.30A.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul interviului

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj interviu Rezultatul interviului Observații
1 RU 66/18.10.2023 84 pct Admis  

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget