Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de redactor în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, departamentul Editură

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de redactor în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice, departamentul Editură.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare (absolvent de limbi străine, litere, științele comunicării, științe politice sau alt profil umanist relevant);
 • Experiență în domeniul editorial (redactarea de carte – domeniul non-ficțiune) și al traducerilor de minimum 5 ani;
 • Cunoaşterea la nivel avansat a două limbi de circulaţie internaţională (de preferință, engleză și franceză.);
 • Cunoaşterea foarte bună şi nuanţată a limbii române şi a normelor de gramatică şi ortografie în vigoare;
 • Cunoştinţe bune de operare PC şi navigare pe internet;
 • Un solid bagaj de cultură generală;
 • Cunoașterea foarte bună a pieței de carte naţionale şi internaţionale;
 • Interes pentru cartea și literatura academică și domeniile de publicare ale editurii – comunicare, relații publice, științe politice, relații internaționale, studii europene etc.);
 • Seriozitate, rigurozitate și disciplină în munca redacțională, meticulozitate, abilități de comunicare.

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 27.10.2023 ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 02.11.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Str. Povernei, Nr. 6, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare;
 • Septimiu Chelcea, Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific in domeniul științelor socioumane, Editura Comunicare.ro, 2012;
 • The Chicago Manual of Style, University of Chicago Press, 2017;
 • Philippe Schuwer, Tratat practic de editare, Editura Amarcord, Timișoara, 1999;
 • Cătălin Strat, Manualul redactorului de carte. Introducere în teoria și practica redactării, ProEdit, Asociația Uniunea Editorilor din România, București 2014;
 • Tudor-Vlad Popescu, Ghid de bune practici în activitatea editorială, ProEdit, Asociația Uniunea Editorilor din România, București 2014;
 • Albert Labarre, Istoria cărții, Institutul European, Iași, 2002;
 • Alberto Manguel, Istoria lecturii, Editura Nemira, București, 2011;
 • Academia Română, Dicțional explicativ al limbii romîne, Editura Univers Encioclopedic, București, 2016;
 • Academia Română, Dictionarul ortografic, ortoepic și morfologic al imbii romane (DOOM3),  Editura Univers Encioclopedic, București, 2022.

 

Tematica probei scrise

 • Noțiuni privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 • Noțiuni privind încheierea contractelor de editare, contractelor de copyright;
 • Derularea activității editoriale și etapele procesului editorial (lucrări originale și traduceri);
 • Norme și practici de redactare și corectură pentru cartea de non-ficțiune/cartea academică.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 03.10.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 09.10.2023-20.10.2023

Luni-joi in intervalul 8:30-15:30

Vinerea in intervalul 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 23.10.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.10.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.10.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.10.2023
7 Susţinerea probei scrise (bibliografie și redactarea unui text) 27.10.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 30.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 31.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.11.2023
15 Susţinerea interviului 02.11.2023
16 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.11.2023
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.11.2023
18 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.11.2023
19 Afişarea rezultatului final al concursului 08.11.2023

 

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget