Examene pentru promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcţia de execuţie de administrator patrimoniu I cu studii superioare în cadrul direcției tehnic-investiții-achiziții publice

Direcția Tehnic-Investiții-Achiziții Publice organizează examene pentru promovarea în gradul profesional imediat superior pentru funcția  de administrator patrimoniu I  cu studii superioare.

Condițiile generale de participare la examen sunt cele prevăzute în H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual.

Condițiile specifice de participare la examen de promovare sunt:

 • obținerea calificativului ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani;
 • Examenul  se va desfăşura la sediul SNSPA din Str. Povernei, nr. 6 în data de 21.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă.

Bibliografie:

 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Ordinul nr. 839 din 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;
 • Hotărârea nr. 925 din 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;
 • Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Procedura internă SNSPA privind „Desfășurarea procesului de achiziții publice și urmărirea derulării contractelor”;
 • Procedura internă SNSPA privind „Circuitul documentelor prin registratură”;
 • Procedura internă SNSPA privind „Urmărirea comportării construcției în timpul exploatării”;
 • Carta SNSPA.
Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget