Post contractual vacant, de administrator financiar I(S), pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă, în cadrul Direcției Economice

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs  un post contractual vacant, de administrator financiar (S),  pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă, în cadrul Direcției Economice.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • studii superioare economice;
 • vechime în specialitatea postului minimum 2 ani în contabilitatea bugetară.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în

 • Proba scrisă;
 • Interviu.

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 16.02.2022-01.03.2022;
 • Verificarea dosarelor de concurs: 03.03.2022-04.03.2022;
 • Proba scrisă: 10.03.2022;
 • Interviu: 14.03.2022.

 

Bibliografie

 • Legea contabilității nr. 82/1991, actualizată;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul de procedură fiscală din 2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;
 • OUG 119/1999 Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
 • OMFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului ;
 • OMFP nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005;
 • OMFP nr. 2021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 • ORDIN Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNSPA;
 • Carta SNSPA.

 

Atribuţii specifice postului

 • Introducerea datelor în aplicaţia CAB / FOREXEBUG şi emiterea ordinelor de plată pe baza documentelor justificative înaintate de compartimentele de specialitate şi aprobate de ordonatorul de credite;
 • Înregistrarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin casierie / virament bancar pe surse de finanţare, cu încadrarea acestora pe articole şi alineate bugetare, ţinând cont de disponibilităţile existente pe activități.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget