Post contractual vacant, de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de secretar cu studii superioare în cadrul Facultății de Administrație Publică

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post pe  perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar cu studii superioare în cadrul Facultății de Administrație  Publică.

 

Condiţii generale de participare

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licență;
 • Cunoașterea limbii engleze(atestat de limba străină /finalizare de studii în limba engleză/alte dovezii).

 

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (model adeverință);
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Curriculum Vitae, model comun European.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Concursul va consta în:

Proba scrisă:

 • data şi ora desfăşurării: 17.11.2023 ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Proba practică:

 • data şi ora desfăşurării: 23.11.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Interviu:

 • data şi ora desfăşurării: 29.11.2023, ora 10:00;
 • locul desfăşurării: SNSPA, Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Persoanele care nu au obținut punctajul minim, nu au dreptul să se prezinte la proba următoare.

 

Bibliografie

Proba scrisă:

 • Legea învăţământului superior nr.199/2023 cu modificările și completările;
 • Hotărârea nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanta şi a învăţământului cu frecventa redusă în instituţiile de învăţământ superior;
 • Carta SNSPA (site SNSPA);
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenților SNSPA;
 • Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentelor și studenților din SNSPA.

Bibliografie suplimentară pentru candidații fără certificat ECDL:

 • Cătălin Vrabie, Elemente de IT pentru Administrație Publică(Vol. I și II), Editura ProUniversitaria(2013;2014).

 

 

Tematica probei scrise

 • Principiile care guvernează învăţământul superior din România;
 • Structura organizatorică şi conducerea instituţiilor de învăţământ superior din România;
 • Organizarea studiilor universitare în România;
 • Promovarea calităţii în învăţământul superior şi în cercetarea ştiinţifică în România;
 • Universitatea centrată pe student – principii, înmatricularea studenţilor, drepturi şi obligaţii ale studenţilor;
 • Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;
 • Principiile care guvernează învăţământul superior din SNSPA;
 • Structura organizatorică şi conducerea SNSPA;
 • Asigurarea calităţii în SNSPA;
 • Resursele umane şi materiale ale SNSPA;
 • Drepturile şi îndatoririle studentului în SNSPA;
 • Regulamentul studenţilor în SNSPA;
 • Creditele transferabile: noţiune, aplicabilitate;
 • Criterii, standarde şi indicatori de performanţâ de evaluare pentru obţinerea acreditării unui program de studii.

Tematica probei practice

 • Organizarea fişierelor: directoare, lucrul cu fişierele, tipărire;
 • Procesare text: crearea unui document, formatare, obiecte, mail merge, pregătirea imprimării;
 • Informaţie şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronică;
 • Calcul tabelar: lucrul cu foi de calcul, formule şi funcţii;
 • Baze de date: utilizarea aplicaţiei Microsoft Access.

 

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul SNSPA din  Str. Povernei,  Nr. 6, Sector 1, București.

Persoana de contact: Steluța PĂTRU

Telefon: 0372177180

E-mail: resurse.umane@snspa.ro

Formularele necesare pentru dosarul de angajare se află pe website-ul SNSPA.

 

 

Calendarul concursului

Nr. crt. Activității Data
1 Publicarea anunţului 20.10.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 30.10.2023-10.11.2023

Luni-joi in intervalul 8:30-15:30

Vinerea in intervalul 8:30-13:30

3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 13.11.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 14.11.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 15.11.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.11.2023
7 Susţinerea probei scrise 17.11.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 20.11.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 21.11.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.11.2023
11 Susţinerea probei practice 23.11.2023
12 Afişarea rezultatului probei practica 24.11.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 27.11.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.11.2023
15 Susţinerea interviului 29.11.2023
16 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 04.12.2023
17 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.12.2023
18 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.12.2023
19 Afişarea rezultatului final al concursului 07.12.2023

 

 

Rezultatul selecției dosarelor

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  postului contractual vacant de secretar, Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Situație dosar înscriere candidat Observații
1 RU 72/09.11.2023 admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  17.11.2023, ora 10:00, la sediul SNSPA din Bld. Expoziției, Nr. 30A, Sector 1, București, etaj 6 sala 619 (Cancelarie).

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

 

 

Rezultatul probei scrise

Comisia de concurs stabilește următoarele:

Nr.crt Nr. înregistrare dosar Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise Observații
1 RU 72/09.11.2023  – Nu s-a prezentat  

 

Conform art 46 (3) din Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului   contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate  pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.

 

Conform art. 53. — După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Direcția resurse umane salarizare din Str. Povernei, nr. 6, sctor 1, București în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau probei practice și al interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte cu actul de identitate.

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget