Post contractual vacant, de expert (S), pe perioadă determinată de un an, cu fracție de normă de 4 ore pe zi, în cadrul Biroului Identitate vizuală și comunicare online

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de expert (S) pe perioadă determinată de un an cu fracție de normă de 4 ore/zi, în cadrul Biroului  Identitate vizuală și comunicare online.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului

 • Minimum 5 ani vechime în muncă;
 • Studii universitare de masterat în domeniul științelor administrative;
 • Experiență de minimum 5 ani în activități de comunicare cu studenții și în organizarea evenimentelor pentru studenți;
 • Experiență de minimum 5 ani în activități de informare și promovare a admiterii la facultate, în rândul elevilor;
 • Experienţă în publicarea de conținut în rețelele sociale care au ca public țintă studenții: Facebook/LinkedIn/Instagram;
 • Experienţă sau voluntariat în organizare de evenimente academice;
 • Experienţă în proiecte care au ca obiectiv creșterea accesului la învățământul superior și tranziția către piața muncii a studenților și absolvenților.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copie certificat de nastere copii;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Înscriere la concurs: 24.06.2022-01.07.2022
 • Verificarea dosarelor de concurs: 06.07.2022
 • Proba scrisă: 18.07.2022
 • Interviu: 20.07.2022

 

Abilități

 • Cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – -nivel mediu sau avansat;
 • Cunoștinte de operare și publicare conținut, folosind platformele Open CMS (WordPress)
 • Cunoştinţe de operare ale suitei de aplicații Microsoft Office- nivel avansat
 • Cunoştinţe de e-mail marketing
 • Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă;
 • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților;
 • Disponibilitate pentru program de lucru flexibil;

 

Condiții generale

 • Organizat(ă), capabil(ă) să își fixeze priorități și să le aduca la indeplinire, respectând termenele;
 • Capabil(ă) să se implice în mai multe proiecte simultan;
 • Capacitatea de a lucra în condiții de stres;
 • Personalitate creativă şi cu iniţiativă, capabila sa lucreze în echipă;
 • Aptitudini de înțelegere a noțiunilor tehnice;
 • Disponibilitate pentru lucru în program prelungit;
 • Cunoaşterea temeinică a legislaţiei în domeniul învățământului superior.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Carta Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative;
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din SNSPA;
 • Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentelor şi studenţilor din SNSPA;
 • Regulamentul şi metodologia de organizare a concursului de admitere;
 • Procedura de sistem – 10 Informarea și Comunicarea.

 

Tematică

 • Organizarea activităţii de relaţii publice într-o universitate;
 • Comunicarea externă și internă în universitate;
 • Organizarea evenimentelor din universități;
 • Promovarea imaginii universității;
 • Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget