Post contractual vacant, de administrator financiar I(S) în cadrul Direcției Control Intern, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative scoate la concurs un post contractual vacant, de administrator financiar I(S), în cadrul Direcției Control Intern, pe perioadă nedeterminată cu perioadă de probă.

 

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 •  Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență și master în ştiințe economice;
 • Minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
 • Curs acreditat control intern / audit intern (certificat/diplomă);
 • Cunoașterea aprofundată a unei limbi străine de circulație – certificare la nivel național/international;
 • Cunoștințe în domeniul informatic: Windows, Microsoft Office, aplicații soft  contabilitate, aplicații de prelucrare și analiză statistică;
 • Experiență în activități de control/audit  constituie avantaj;
 • Abilitati de comunicare, capacitate de analiză si sinteză, corectitudine, flexibilitate, capacitatea de a redacta rapoarte din domeniile de activitate, clare si corecte.

 

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae.

 

Concursul va consta în:

 • Proba scrisă
 • Interviu

 

Calendarul concursului

 • Depunerea dosarelor de concurs: 10.10.2022 – 21.10.2022
 • Selecţia dosarelor: 25.10.2022
 • Proba scrisă: 28.10.2022
 • Interviu: 31.10.2022

 

Bibliografie

 • Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare, privind finanțele publice:
 • Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 cu modificările şi completările ulterioare, privind Codul de procedura fiscala;
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, Titlul XI, cap.I, II, III;
 • Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 cu modificările și completările ulterioare, privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv;
 • OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Codului controlului intern managerial la entitatile publice;
 • OMFP   Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP   Nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2373/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția RU-salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare

Telefon: 0372177170; 0372177180

web site: www.snspa.ro

e_mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget