Post contractual vacant, de secretar șef facultate II (S), în cadrul Facultății de Management, pe perioadă nedeterminată

Condiţii generale de participare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de ocupare a postului

Pregătire

 • absolvent/ă de studii superioare cu diplomă de licență;
 • cunoșterea limbii  române,  capacitate de exprimare corectă, coerentă  și  clară,  atât în scris, cât și oral;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, pentru relaționarea cu studenții programelor cu predare în limba engleză, respectiv pentru redactarea documentelor lor școlare (testare în cadrul interviului);
 • cunoştinţe digitale operare programe specifice secretariat (MS Office, Word, Excel, internet, poșta electronică) (testare în cadrul probei practice).

Vechime

 • vechime de minim 3 ani în domeniu;
 • experienţă de minim 1 an într-o funcţie de conducere.

Cunoștințe teoretice

 • legislație specifică postului conform bibliografiei;
 • regulamente specifice postului conform bibliografiei.

Aptitudini practice

 • îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
 • simț practic;
 • capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate.

Aptitudini fizice

 • rezistență la efort fizic;
 • acuitate vizuală, atenție auditivă, claritate în

Aptitudini psihice

 • dinamism, fermitate, siguranță, metodă si consecvență în urmărirea sarcinilor și obiectivelor;
 • capacitatea de adaptare
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • atenție distributivă;
 • atenție la detalii;
 • forță de argumentare și persuasiune;
 • inițierea și întreținerea relațiilor cu ceilalți.

Trăsături de caracter

 • spirit de echipă, spirit pro-activ;
 • spirit de inițiativă, disciplină, simț responsabilității;
 • echilibru, calm, perseverență;
 • respect și grijă față de bunurile instituției;
 • modestie, corectitudine;
 • capacitate de adaptare, stabilitate emoțională;

Abilităţi şi aptitudini specifice domeniului de activitate

 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie (secretariat, birotică, comunicare, circuitul documentelor, raportări statistice, arhivare fizică și electronică, securitatea prelucrării datelor cu caracter personal);
 • abilităţi şi cunoştinţe pentru informare şi comunicare: navigarea pe internet, poşta electronica, arhivare electronică;
 • abilități de comunicare și competențe pedagogice/psihologice de relaţionare cu studenţii, cadrele didactice, structurile interne, colaboratori);
 • capacitate de lucru în echipă;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • capacitatea de gestionare și comportamentul adecvat în situaţiie de criză;
 • capacitate de organizare a muncii cu termene limită și gestionare a timpului
 • complexitate, diversitate, flexibilitate, iniţiativă, creativitate
 • disciplină, responsabilitate, confidențialitate, integritate

Abilităţi şi aptitudini specifice postului de conducere

 • abilități de coordonare și supervizare;
 • capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora;
 • capacitate de evaluare și autoevaluare;
 • exercitarea controlului decizional;
 • crearea și menținerea unui climat de muncă într-un mediu colegial, stimulativ, necompetitiv și non-conflictual.

Dosarul de concurs

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Concursul va consta în: 

 • Proba scrisă
 • Proba practică (include testarea cunoștințelor de operare PC)
 • Interviu (include testarea cunoștințelor de limba engleză)

Calendarul concursului

Înscriere la concurs: 19.04.2021-04.05.2021

Verificarea dosarelor de concurs: 12.05.2021-13.05.2021

Proba scrisă: 19.05.2021

Proba Practică:24.05.2021

Interviu online:27.05.2021

Bibliografie:

Procedura operațională – 28 Securitatea informațiilor și a sistemului IT.

Tematică:

Proba scrisă:

 • Examenul de admitere la studii universitare;
 • Examenul de finalizare a studiilor universitare;
 • Înscrierea studenţilor în anul I de studiu şi în anii de studiu superiori;
 • Ocuparea locurilor finanţate de la bugetul de stat;
 • Înmatricularea / exmatricularea / reînmatricularea;
 • Promovarea într-un an superior de studii;
 • Sistemul european de credite transferabile şi acumulabile (ECTS);
 • Regimul actelor de studii din învăţământul superior;
 • Acordarea burselor în SNSPA;
 • Răspunderea disciplinară;

Proba practică:

 • testarea cunoștințelor de operare PC
 • probă scriere de mână a unui text

Interviu conform ghidului de interviu stabilit de comisia de concurs:

 • testarea cunoștințelor de limba engleză
 • motivarea alegerii postului

 Date de contact:

Dosarele de concurs se vor depune la Direcția Resurse Umane Salarizare (Str. Povernei, nr. 6, sector 1, Bucureşti)

Informaţii suplimentare:

Telefon: 0372177180

web sitewww.snspa.ro

e-mail: resurse.umane@snspa.ro

Persoana de contact: Steluța Pătru

Comments are closed.
Facebook Pagelike Widget